Cenovnik usluga za vodomere

JKP „Naisus“ – Niš pruža usluge servisiranja i zamene vodomera koje obavlja Služba zamene i servisiranja vodomera, kao i usluge kontrolisanja i overavanja vodomera koje su u nadležnosti OKT (Ovlašćeno kontrolno telo).


Potrošačima, koji su u sistemu JKP „Naissus“ (NIVOS)

Potrošačima, koji su u sistemu NIVOS-a sa statusom „samostalni“, ne vrši se naplata usluga (zamena, servisiranje, kontrolisanje  i overavanje), osim u slučajevima oštećenja vodomera izazvanog nepažnjom potrošača.
Potrošači NIVOS-a sa statusom „kontrolni“ plaćaju usluge svaki put kada dođe do zamene vodomera (zamena, servisiranje, kontrolisanje i overavanje), osim kada je neispravnost vodomera uzrokovana lošim kvalitetom elemenata u garantnom roku (2 godine).

Potrošačima, koji ne pripadaju NIVOS-u

Potrošači, koji nisu u sistemu NIVOS-a, a imaju potrebu da im se izvrši usluga servisiranja, kontrolisanja i overavanja vodomera,  sami ih donose (i preuzimaju) u JKP Naissus (Petra Pajića bb) u Službi zamene i servisiranja vodomera, pri čemu su u obavezi kada im je potrebna samo kontrolisanje i overavanje da podnesu:
•    Popunjen Zahtev za kontrolisanje/overavanje vodomera
•    Dokaz o uplati Republičke administrativne takse, po zahtevu
•    Dokaz o uplati  ili uplatu po predračunu za zahtevanu uslugu

Potrošačima, koji su u sistemu NIVOS-a, a sumnjaju u ispravnost i tačnost vodomera

Potrošač koji sumnja u ispravnost i/ili tačnost rada vodomera (merilo u upotrebi), mora da se obrati Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM), Generala Bože Jankovića br.32 (tel. 018 527 897). U dogovoru DMDM sa Službom zamene i servisiranja vodomera JKP Naissus, ekipa montera vrši zamenu vodomera u prisustvu ovlašćenog lica DMDM i potrošača pri čemu skinuti vodomer preuzima ovlašćeno lice DMDM, na dalju nadležnost.
Ukoliko se u Izveštaju o vanrednom pregledu merila u upotrebi ovlašćenog lica DMDM konstatuje metrološka neispravnost vodomera, potrošaču se ne vrši fakturisanje troškova zamene, servisiranja, kontrolisanja i overavanja.
Ukoliko se kontrolisanjem vodomera utvrdi da vodomer potrošača u nekom od režima ispitivanja prikazuje veću procentualnu grešku od dozvoljene, potrošač ostvaruje pravo na korekciju računa u skladu s Pravilnikom o reklamaciji računa JKP Naissus. Ukoliko se kontrolisanjem vodomera utvrdi da vodomer potrošača u svim režimima ispitivanja radi u dozvoljenim granicama, potrošaču se fakturiše iznos za zamenu, servisiranje, kontrolisanje i overavanje.

Odluka – odobrene cene usluga servisiranja vodomera broj 8913/4 od 13.04.2023. godine.

Cenovnik usluga baždarnice.

Na gore navedenu cenu zaračunava se PDV od 20%.

Navedene cene se odnose na vodomere proizvođača INSA-Zemun, BAYLAN, DIEHL i kompatibilne.

Cena servisiranja se ne odnosi na zamene kućišta, kompletnog mehanizma, adaptera za daljinsko očitavanje i holendera.

Odobrava se popust na cenu kontrolisanja, u zavisnosti od broja vodomera:

Vodomeri DN 13-40 mm

  • Serija od 200-499 kom – 15%
  • Serija od 500-999 kom – 30%
  • Serije preko 1000 kom – 40%

Vodomeri DN 50-150 mm

  • Serija od 6-12 kom – 15%
  • Serija od 13-24 kom – 30%
  • Serije preko 25 kom – 40%

KONTAKT:

  • Služba zamene i servisiranja vodomera: tel. +381 18 502 694
  • Šef službe zamene i servisiranja vodomera: tel.+38118 502 636

KONTROLNO TELO JKP za vodovod i kanalizaciju Naisus Niš je Akreditovano od strane ATS (Akreditaciono telo Srbije), akreditacioni broj 06-147, prema standardu SRPS ISO/IEC 17020: 2012 i ovlašćeno od Ministarstva privrede, DMDM (Direkcija za mere i dragocene metale), pod registracionom brojem OM-086, za obavljanje poslova prvog, periodičnog i vanrednog overavanja vodomera za hladnu vodu sledećih metroloških karakteristika:

•    Nazivnih prečnika od Dn 13 mm do 40 mm, nazivnog protoka do 10 m3/h i opsega protoka od 0,015 m3/h  do 20 m3/h;
•    Nazivnih prečnika od Dn 50 mm do 150 mm, nazivnog protoka do 150 m3/h i opsega protoka od 0,45 m3/h  do 150 m3/h

Odeljenje ovlašćeno za kontrolisanje i overavanje vodomera / Kontrolno telo – OM 086

Podnošenje zahteva za konrolisanje/overavanje vodomeraZahtev za kontrolisanje / overavanje vodomeraPreuzmi .pdfPreuzmi .dok
Primer naloga za uplatu administrativnih taksi Preuzmi .dok
Obrasci za korisnike uslugaAnketni listPreuzmi .pdfPreuzmi .dok
Prigovor / Žalba korisnikaPreuzmi .pdfPreuzmi .dok
Dokumenta kontrolnog telaSertifikat o akreditacijiPreuzmi .pdf 
Rešenje o ovlašćivanjuPreuzmi .pdf 
Izjava o politici kvalitetaPreuzmi .pdf 
Kodeks ponašanja zaposlenihPreuzmi .pdf 

 

 

KONTAKT

Kontrolno telo:
Tehnički rukovodilac KT: Milan Mitić, dipl.inž.maš.
tel. +381 18 502 649,
e-mail: milan.mitic@naissus.co.rs

               kt.lkv@naissus.co.rs