Ценовник услуга за водомере

ЈКП „Наисус“ – Ниш пружа услуге сервисирања и замене водомера које обавља Служба замене и сервисирања водомера, као и услуге контролисања и оверавања водомера које су у надлежности ОКТ (овлашћено контролно тело).

Потрошачима који су у систему ЈКП „Наиссус“ (НИВОС)

Потрошачима који су у систему НИВОС-а са статусом „самостални“, не врши се наплата услуга (замена, сервисирање, контролисање и оверавање), осим у случајевима оштећења водомера изазваног непажњом потрошача.
Потрошачи НИВОС-а са статусом „контролни“ плаћају услуге сваки пут када дође до замене водомера (замена, сервисирање, контролисање и оверавање), осим када је неисправност водомера узрокована лошим квалитетом елемената у гарантном року (2 године).

Потрошачима који не припадају НИВОС-у

Потрошачи, који нису у систему НИВОС-а, а имају потребу да им се изврши услуга сервисирања, контролисања и оверавања водомера, сами их доносе (и преузимају) у ЈКП Наиссус (Петра Пајића бб) у Служби замене и сервисирања водомера, при чему су у обавези када им је потребна само контролисање и оверавање да поднесу:

 • Попуњен Захтев за контролисање/оверавање водомера;
 • Доказ о уплати Републичке административне таксе, по захтеву;
 • Доказ о уплати или уплату по предрачуну за захтевану услугу.

Потрошачима који су у систему НИВОС-а, а сумњају у исправност и тачност водомера

Потрошач који сумња у исправност и/или тачност рада водомера (мерило у употреби), мора да се обрати Дирекцији за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Генерала Боже Јанковића бр.32 (тел. 018 527 897). У договору ДМДМ са Службом замене и сервисирања водомера ЈКП Наиссус, екипа монтера врши замену водомера у присуству овлашћеног лица ДМДМ и потрошача при чему скинути водомер преузима овлашћено лице ДМДМ, на даљу надлежност.
Уколико се у Извештају о ванредном прегледу мерила у употреби овлашћеног лица ДМДМ констатује метролошка неисправност водомера, потрошачу се не врши фактурисање трошкова замене, сервисирања, контролисања и оверавања.
Уколико се контролисањем водомера утврди да водомер потрошача у неком од режима испитивања приказује већу процентуалну грешку од дозвољене, потрошач остварује право на корекцију рачуна у складу с Правилником о рекламацији рачуна ЈКП Наиссус. Уколико се контролисањем водомера утврди да водомер потрошача у свим режимима испитивања ради у дозвољеним границама, потрошачу се фактурише износ за замену, сервисирање, контролисање и оверавање.

На горе наведену цену зарачунава се ПДВ од 20%.

Наведене цене се односе на водомере произвођача ИНСА-Земун, BAYLAN, DIEHL и компатибилне.

Цена сервисирања се не односи на замене кућишта, комплетног механизма, адаптера за даљинско очитавање и холендера.

Одобрава се попуст на цену контролисања, у зависности од броја водомера:

Водомери ДН 13-40 мм

 • Серија од 200-499 ком – 15%
 • Серија од 500-999 ком – 30%
 • Серије преко 1000 ком – 40%

Водомери ДН 50-150 мм

 • Серија од 6-12 ком – 15%
 • Серија од 13-24 ком – 30%
 • Серије преко 25 ком – 40%

Контакт

 • Служба замене и сервисирања водомера: тел. +381 18 502 694
 • Шеф службе замене и сервисирања водомера: тел. +381 18 502 636

КОНТРОЛНО ТЕЛО ЈКП за водовод и канализацију Наисус Ниш је Акредитовано од стране АТС (Акредитационо тело Србије), акредитациони број 06-147, према стандарду SRPS ISO/IEC 17020: 2012 и овлашћено од Министарства привреде, ДМДМ (Дирекција за мере и драгоцене метале), под регистрационом бројем ОМ-086, за обављање послова првог, периодичног и ванредног оверавања водомера за хладну воду следећих метролошких карактеристика:

 • Називних пречника од Dn 13 мм до 40 мм, називног протока до 10 m3/h и опсега протока од 0,015 m3/h до 20 m3/h;
 • Називних пречника од Dn 50 мм до 150 мм, називног протока до 150 m3/h и опсега протока од 0,45 m3/h до 150 m3/h.

Служба за контролисање и оверавање водомера – контролно тело ОМ 086

Подношење захтева за конролисање / оверавање водомера

Пример налога за уплату административних такси

Обрасци за кориснике услуга

Документа контролног тела

Изјава о политици квалитета

Кодекс понашања запослених