Очитавање и наплата

ЈКП „Наиссус“ Ниш врши очитавање свих корисника који су прикључени и снабдевају се водом са система ЈКП „Наиссус“ Ниш.
Обрачун, поделу и наплату рачуна за воду и услуге каналисања врши за кориснике који припадају категоријама потрошача правних лица, предузетника и осталих правних субјеката.

Штампање, поделу и наплату рачуна за услуге утрошене воде и каналисања отпадних вода, корисницима који припадају категорији домаћинства врши ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш.

Очитавање се врши по Месечном динамичком плану очитавања (редовно очитавање). Уколико водомер није доступан овлашћеном лицу предузећа приликом редовног очитавања, на мерном месту које има потрошњу воде, испоручена воде се фактурише на основу просечне дневне потрошње корисника у претходна три месеца, или када је очитавање било могуће.
Очитавање је организовано по Мерним зонама и читачким књигама.

Уколико постоји сумња у тачност очитаног стања по добијању рачуна, корисник може затражити да се изврши контролно очитавање позивом на број 018/502-743.

Корисници којима ЈКП „Наиссус“ Ниш фактурише и испоставља рачуне, могу извршити плаћање рачуна на основу готовог (попуњеног) обрасца, који је саставни део рачуна.

Обавезан елемент рачуна је и „QR код“ за плаћање рачуна путем апликација пословних банака које пружају ову могућност.
Услуге предузећа по рачунима је могуће платити и електронским путем коришћењем апликација пословних банака или на шалтерима банака, овлашћених мењачница и експозитурама поште.

Корисници услуга могу извршити плаћање редовних рачуна, заосталих дуговања као и обавеза преузетих потписивањем уговора о наплати потраживања.

Плаћање се обавља тако што корисник, поред основних личних података, предвиђени износ уплаћује на један од бројева жиро рачуна ЈКП „Наиссус„ Ниш, а у рубрици „позив на број“ унесе матични број потрошача из оригиналног рачуна ЈКП „Наиссус“ Ниш.
Бројеви жиро рачуна су исписани у горњем десном углу оригиналног рачуна за воду и услуге канализације.

На шалтерима благајне предузећа, корисници могу извршити плаћање рачуна без провизије.

Благајне предузећа се налазе у дворишту управне зграде предузећа на адреси Кнегиње Љубице 1/I у Нишу и у управној згради ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, у улици Наде Томић бр. 7.

Радно време благајни;

Зграда ЈКП „Наиссус“ Ниш, Кнегиње Љубице 1/I
Радним данима од 7 до 15 сати

Зграда ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, Наде Томић 7
Радним данима од 7 до 15 сати, суботом од 07 до 14 сати

Бројеви текућих рачуна ЈКП „Наиссус“ Ниш код пословних банака

105-353-37

160-7345-60

200-2236000101002-19

325-9500500102244-81

205-40950-40

340-11020604-83

840-354743-86

Decoration sticker
Decoration sticker
Decoration sticker
Decoration sticker