OBAVEZE KORISNIKA

 • da održava kućne instalacije, vodovodne i kanalizacione mreže, počev od šahte za merni uređaj vodovoda (od tzv. drugog ventila u šahti)
 • omogući očitavanje vodomera (šahta mora biti dostupna a brojčanik vodomera vidljiv)
 • pisanim putem u roku od 3 dana obaveski JKP „Naissus“ o svim promenama od značaja za pružanje, obim i naplatu usluga; promena matičnog broja, PIB-a, adrese sedišta i naziva pravnog lica, promenama vlasnika ili korisnika kao i drugih podataka od značaja
 • PRAVA KORISNIKA
 • da traži kontrolu vodomera pod uslovima predviđenim pozitivnim propisima
 • uloži pisani prigovor u roku od 5 dana od dana ispostavljanja računa
 • pisanim putem u roku od 15 dana, pre prestanka korišćenja komunalne usluge, iste otkaže, ukoliko postoje tehnički uslovi za isključenje i ako tim isknjljučenjem ne dolazi do poremećaja u pružanju komunalnih usluga drugim korisnicima
 • ZABRANJENO JE
 • samovinjno popravljati vodomer ili preduzimati bilo kakve druge intervencije na javnoj instalaciji – mreži
 • samovoljno priključenje na javne infrastrukture vodovoda i kanalizacije
 • korišćenje javne infrastrukture vodovoda i kanalizacije na način koji može ugroziti sigurnost ostalih korisnika i sigurnost sistema
 •  Pravo JKP „Naissus“ Niš je da privremeno uskrati pružanje usluga, bez prethodne opomene, u slučaju da kućne instalacije ugrožavaju bezbednost ljudi i objekata

  JKP „Naissus“ Niš ima pravo da privremeno uskrati pružanje usluga, uz prethodno upozorenje korisnik, u slučaju da:

 • je onemogućeno očitavanje vodomera u dva uzastopna očitavanja
 • dođe do kvara većeg obima na kućnim instalacijama
 • korisnik ne plati uslugu u roku dužem od 60 (šezdeset) dana od dana dospelosti prvog neplaćenog potraživanja
 • izvrši priključenje na mrežu bez prethodno pribavljenog odobrenja
 • neosnovano ometa druge korisnike usluga
 • nenamenski koiristi komunalnu uslugu u vreme snabdevanja uz ograničenje potrošnje (redukciju)