Права и обавезе

Обавезе корисника

 • Да одржава кућне инсталације, водоводне и канализационе мреже, почев од шахте за мерни уређај водовода (од тзв. другог вентила у шахти);
 • Омогући очитавање водомера (шахта мора бити доступна, а бројчаник водомера видљив);
 • Писаним путем у року од 3 дана обавести ЈКП „Наиссус“ о свим променама од значаја за пружање, обим и наплату услуга; промена матичног броја, ПИБ-а, адресе седишта и назива правног лица, променама власника или корисника као и других података од значаја.

Права корисника

 • Да тражи контролу водомера под условима предвиђеним позитивним прописима;
 • Уложи писани приговор у року од 5 дана од дана испостављања рачуна;
 • Писаним путем у року од 15 дана, пре престанка коришћења комуналне услуге, исте откаже, уколико постоје технички услови за искључење и ако тим искључењем не долази до поремећаја у пружању комуналних услуга другим корисницима.

Забрањено је

 • Самовољно поправљати водомер или предузимати било какве друге интервенције на јавној инсталацији / мрежи;
 • Самовољно прикључење на јавне инфраструктуре водовода и канализације;
 • Коришћење јавне инфраструктуре водовода и канализације на начин који може угрозити сигурност осталих корисника и сигурност система.

Право ЈКП „Наиссус“ Ниш је да привремено ускрати пружање услуга, без претходне опомене, у случају да кућне инсталације угрожавају безбедност људи и објеката.

ЈКП „Наиссус“ Ниш има право да привремено ускрати пружање услуга, уз претходно упозорење корисника у случају да:

 • Је онемогућено очитавање водомера у два узастопна очитавања;
 • Дође до квара већег обима на кућним инсталацијама;
 • Корисник не плати услугу у року дужем од 60 (шездесет) дана од дана доспелости првог неплаћеног потраживања;
 • Изврши прикључење на мрежу без претходно прибављеног одобрења;
 • Неосновано омета друге кориснике услуга;
 • Ненаменски коиристи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију).