Promena imena vlasnika ili korisnika priključka vrši se kao promena podataka u matičnoj evidenciji preduzeća JKP „Naissus“ Niš, ukoliko dođe do promene vlasništva nad priključkom bilo da se radi o fizičkom licu, pravnom lici ili preduzetniku.

Promena imena

 vlasnika ili korisnika priključka vrši se podnošenjem zahteva za promenu imena vlasnika/korisnika priključka (gotov obrazac)sa priloženom odgovarajućom dokumentacijom.

Fizička lica prilažu sledeću dokunemtaciju:

 • čitko popunjen obrazac zahteva za promenu imena vlasnika/korisnika priključka sa važećim kontakt podacima (dostavna adresa i broj telefona)
 • fotokopiju lične karte
 • dokaz o promeni vlasništva na objektu ili dokaz o stečenom pravnom osnovu za upis prava svojine na objektu ili delu objekta ili dokaz o sticanju prava korišćenja objekta ili dela objekta
 •  ugovor o kupoprodaji nepokretnosti;
 • ugovor o razmeni nepokretnosti;
 • ugovor o zajedničkoj izgradnji (sainvestiranju);
 • ugovor o poklonu;
 • ugovor o (ras)podeli imovine za života;
 • pravnosnažna sudska presuda;
 • pravnosnažno rešenje o nasleđivanju;
 • drugi neimenovani ugovori ako su u materijalnom smislu pravni osnov za upis prava svojine ugovarača u javne knjige
 • drugu dokumentaciju na zahtev preduzeća
blagajna
 

Pravna lica i preduzetnici prilažu sledeću dokumentaciju:

 • čitko popunjen obrazac zahteva za promenu imena vlasnika/korisnika priključka sa važećim kontakt podacima (dostavna adresa i broj telefona)
 • fotokopiju lične karte (za pravno lice fotokopiju lične karte prilaže zastupnik pravnog lica ili drugo lice po ovlašćenju zakonskog zastupnika)
 • rešenje o registraciji iz Agencije za privredne registre
 •  dokaz o promeni vlasništva na objektu ili dokaz o stečenom pravnom osnovu za upis prava svojine na objektu ili delu objekta ili dokaz o sticanju prava korišćenja objekta ili dela objekta:
 •  izvod iz katastra nepokretnosti (posedovni list ili list nepokretnosti)
 • ugovor o prodaji nepokretnosti;
 • ugovor o razmeni nepokretnosti;
 • ugovor o zajedničkoj izgradnji (sainvestiranju);
 • ugovor o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica;
 • zaključak o dodeljivanju objekta donet od strane nadležnog suda, odnosno izvršitelja nakon prodaje objekta javnim nadmetanjem ili neposrednom pogodbom;
 • drugi neimenovani ugovori ako su u materijalnom smislu pravni osnov za upis prava svojine ugovarača u javne knjige ili pravni osnov za sticanje prava korišćenja
 • drugu dokumentaciju na zahtev preduzeća

Zahtev za promenu može se predati lično na šalteru informacija i reklamacija u prostorijama Ulužnog centra JKP „Naissus“ Niš na adresi Kneginje Ljuvice 1/1 u Nišu, putem pošte ili putem eletronske pošte na adresu maticna@naissus.co.rs. Zahtevi upućeni putem elektronske poše moraju kao prilog da sadrže skeniranu dokumentaciju.

Saldo dugovanja pre izvršene promene u matičnoj evidenciji preduzeća mora biti u celosti izmiren.

Rok za postupanje po zahtevima je 30 dana od dana prijema zahteva o čemu JKP „Naissus“ Niš obaveštava podnosioce pisanim putem.

Ukoliko preduzeće nije u mogućnosti da postupi u skladu sa zahtevom isto je u obavezi da obavesti podnosioca o razlozima za takvu odluku u navedenim rokovima. Ukoliko potreban dodatni rok za postupanje po zahtevu, preduzeće je u obavezi da podnosioca obavesti o tome pisanim putem.

Po prijemu zahteva JKP „Naissus“ Niš je u obavezi da izvrši očitavanje vodomera i fakturisanje očitanog stanja samostalnog priključka pre postupanja po zahtevu.

Obrazac zahteva za promenu vlasnika korisnika priključka