Промена власништва над прикључком

Промена имена власника или корисника прикључка врши се као промена података у матичној евиденцији предузећа ЈКП „Наиссус“ Ниш, уколико дође до промене власништва над прикључком било да се ради о физичком лицу, правном лицу или предузетнику.

Промена имена власника или корисника прикључка врши се подношењем захтева за промену имена власника/корисника прикључка (готов образац) са приложеном одговарајућом документацијом.

Физичка лица прилажу следећу документацију

 • Читко попуњен образац захтева за промену имена власника/корисника прикључка са важећим контакт подацима (доставна адреса и број телефона);
 • Фотокопију личне карте;
 • Доказ о промени власништва на објекту или доказ о стеченом правном основу за упис права својине на објекту или делу објекта или доказ о стицању права коришћења објекта или дела објекта;
 • Уговор о купопродаји непокретности;
 • Уговор о размени непокретности;
 • Уговор о заједничкој изградњи (суинвестирању);
 • Уговор о поклону;
 • Уговор о (рас)подели имовине за живота;
 • Правноснажна судска пресуда;
 • Правноснажно решење о наслеђивању;
 • Други неименовани уговори ако су у материјалном смислу правни основ за упис права својине уговарача у јавне књиге;
 • Другу документацију на захтев предузећа.

Правна лица и предузетници прилажу следећу документацију

 • Читко попуњен образац захтева за промену имена власника/корисника прикључка са важећим контакт подацима (доставна адреса и број телефона);
 • Фотокопију личне карте (за правно лице фотокопију личне карте прилаже заступник правног лица или друго лице по овлашћењу законског заступника);
 • Решење о регистрацији из Агенције за привредне регистре;
 • Доказ о промени власништва на објекту или доказ о стеченом правном основу за упис права својине на објекту или делу објекта или доказ о стицању права коришћења објекта или дела објекта;
 • Извод из катастра непокретности (поседовни лист или лист непокретности);
 • Уговор о продаји непокретности;
 • Уговор о размени непокретности;
 • Уговор о заједничкој изградњи (саинвестирању);
 • Уговор о продаји стечајног дужника као правног лица;
 • Закључак о додељивању објекта донет од стране надлежног суда, односно извршитеља након продаје објекта јавним надметањем или непосредном погодбом;
 • Други неименовани уговори ако су у материјалном смислу правни основ за упис права својине уговарача у јавне књиге или правни основ за стицање права коришћења;
 • Другу документацију на захтев предузећа.

Захтев за промену може се предати лично на шалтеру информација и рекламација у просторијама Улужног центра ЈКП „Наиссус“ Ниш на адреси Кнегиње Љувице 1/I у Нишу, путем поште или путем елетронске поште на адресу [email protected]

Захтеви упућени путем електронске поше морају као прилог да садрже скенирану документацију.

Салдо дуговања пре извршене промене у матичној евиденцији предузећа мора бити у целости измирен.

Рок за поступање по захтевима је 30 дана од дана пријема захтева о чему ЈКП „Наиссус“ Ниш обавештава подносиоце писаним путем.

Уколико предузеће није у могућности да поступи у складу са захтевом исто је у обавези да обавести подносиоца о разлозима за такву одлуку у наведеним роковима. Уколико потребан додатни рок за поступање по захтеву, предузеће је у обавези да подносиоца обавести о томе писаним путем.

По пријему захтева ЈКП „Наиссус“ Ниш је у обавези да изврши очитавање водомера и фактурисање очитаног стања самосталног прикључка пре поступања по захтеву.

Образац захтева за промену власника корисника прикључка