Основни подаци о предузећу

Основни подаци о предузећу

ЈКП „Наиссус“ Ниш је основано 1937. године. Од тада до данас десиле су се многобројне статусне промене. Данас предузеће послује на основу Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш (службени лист града Ниша бр. 5/2013 – пречишћен текст 5/2014 и 133/16) и обавља делатност од општег интереса којим се обезбеђују услови живота и рада грађана, привредних и других субјеката на подручју града и пружа услуге:

  • Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;
  • Уклањање отпадних вода;
  • Рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода;
  • Сакупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта;
  • Обраду / пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса;
  • Одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући деблокирање одвода;
  • Архитектонска делатност;
  • Инжењерска делатност и техничко саветовање.

Предузеће обавља своју делатност на подручју 5 градских општина: Медијана, Пантелеј, Црвени Крст, Палилула и Нишка Бања, као и општина Бабушнице, Бела Паланка и Дољевац.

Осигуравамо квалитетно водоснабдевање и ефикасно управљање отпадним водама.

Пословно име: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
Скраћени назив: ЈКП „НАИССУС“ НИШ
Правна форма: Јавно предузеће
Оснивач: Град Ниш
Матични број: 07211856
Порески идентификациони број – ПИБ: 100667004
Јединствени број корисника јавних средстава – ЈБКЈС: 81702
Шифре делатности: 36.00, 37.00
Делатности: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Уклањање отпадних вода.
Адреса седишта: Кнегиње Љубице 1/I, 18000 Ниш, Србија
Надлежна градска управа: Градска управа града Ниша – Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
Електронска адреса: [email protected]
Web адреса: www.jkpnaissus.co.rs
Телефон: 018/502-744
Факс: 018/502-715; 502-612