Детекција кварова

  •  

Испитивање и детекција кварова на водоводној мрежи

ЈКП „Naissus“ – Ниш пружа услуге испитивања и детекције кварова на водоводној мрежи за правна и физичка лица на територији града Ниша и територије ван града које се наплаћују у складу са ценовником. Детекција кварова се не врши у оквиру стамбеног објекта већ искључиво од прикључне (водомерске) шахте до уласка у објекат.

Подношење захтева за испитивање и детекцију квара можете поднети писменим путем као и путем е-поште. У захтеву обавезно наведите проблем због којег сумњате да имате цурење, детаљно описану локацију (адресу), име и презиме особе за контакт и број телефона.

Корисници у стамбеним зградама захтев за детекцију кварова подносе искључиво преко свог овлашћеног представника стамбене заједнице тј. професионалног управника зграде.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

За ову врсту услуге је неопходно испунити одређене техничке услове:

  •           да Наручилац услуге у време извршења радова пружи све потребне информације о положају, местима рачвања , пречнику и материјалу од којег је водоводна мрежа изведена;
  •           да се омогући несметан приступ свим деловима мреже ван објекта, свим хидрантима и затварачима који се налазе на траси која се испитује.
  •           да деонични затварачи (вентили) буду исправни и у исправном стању;
  •           да инсталација буде под сталним притиском минимум 2.0 бара.


ЈКП „Naissus“ не гарантује тачност испитивања уколико корисник  услуга не да адекватне податке о положају  инсталација, пречнику и рачвањима цеви у вертикалном и хоризонталном правцу. Сходно томе, неће се извршити повраћај новца.

Екипа ЈКП „Naissus“, се обавезује да након успешног лоцирања квара обележи његову позицију и упозна Наручиоца услуга на лицу места са резултатима испитивања.

Радови на отклањању квара нису у надлежности ЈКП „Naissus“ – Ниш и нису предмет ових услуга.

Важећи ценовник по Одлуци ЈКП „Naissus“ 20942/1-7 од 29.7.2020. Све наведене цене су приказане без урачунатог ПДВ-а (20%)

1.1 Детекција квара на водоводној мрежи за физичка лица

 

Дужина мреже

 

 

 

  Цена (БЕЗ ПДВ-а)

Детекција квара до 30 м дужине мреже

 

8952.83

Детекција квара дужине 31- 60  м’

 

 

12416.02

Детекција квара дужине 61-100 м’

 

 

14651.17

Детекција квара дужине 101-300 м’

 

 

21487.85

Детекција квара преко 300  м’

 

 

25340.24

1.2 Детекција квара на водоводној мрежи за правна лица

 

Дужина мреже

 

 

 

Цена (БЕЗ ПДВ-а)

Детекција квара до 30 м дужине мреже

 

15927.82

Детекција квара дужине 31-60  м’

 

 

17600.33

Детекција квара дужине 61-100 м’

 

 

20615.83

Детекција квара дужине 101-300 м’

 

 

32343.85

Детекција квара преко 300  м’

 

 

36578.53


*
За локације које се налазе ван територије града Ниша обрачунавају се и додатни транспортни трошкови.

За више информација:

          Служба за ГИС и системску анализу НИВОС и НИКАС

Одељење мерења и детекције кварова: тел. +381 (18) 502-665