Рекламације рачуна

Корисници услуга могу да изјаве рекламацију на рачун који је издало Предузеће у складу са Чл. 55 Закона о заштити потрошача („Сл. гласник РС“, бр. 88/2021).

Корисници услуга којима речуне за утрошену воду и услуге канализације издаје ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, рекламације изјављују том предузећу. За више информација о начину и условима за подношење рекламације у ЈКП „Обједињена налпата“ Ниш посетите сајт тог предузећа или наставите на jkponnis.rs/reklamacije.

Корисник услуга има право да изјави рекламацију рачуна у складу са Законом о заштити потрошача и Одлуком о водоводу и канализацији и то на:

  1. количину утошене воде и канализације
  2. цену воде и канализације
  3. техничку неисправност водомера
  4. тачност регистроване потрошње на водомеру

У циљу лаког и ефикасног одвијања процеса, препорука је да приликом подношења рекламације корисници користе готов образац Захтева за рекламацију рачуна који самостално попуњавају.
Корисник може поднети рекламацију и усмено на шалтеру рекламација, телефоном, писаним путем, елктронским путем или на трајном носачу записа уз доставу рачунана увид.

Пријем рекламација усменим путем се врши у просторијама Услужног центра Предузећа, на адреси Кнегиње Љубице 1/1 на шалтеру рекламација. На истом месту корисници могу уложити своје писане рекламације. Адреса за пријема рекламација у Предузећу је Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш са назнаком за Сектор трговине, Служба рекламација и обраде захтева корисника. Адреса за подношење рекламација електронским путем је [email protected]. Позивањем позивног центра предузећа на број 018/502777 и 0800/323320 (бесплатна линија) корисници услуга могу уложити рекламацију путем телефона.

О поднетим рекламацијама одлучује стална Комисија у Предузећу коју Решењем именује Директор Предузећа. Комисију чине чланови из редова запослених у Предузећу и представника евидентираних удружења и савеза потрошача у складу са Законом о заштити потрошача. Одлуке Комисије се доносе на основу Правилника о решавању рекламација и захтева корисника по рачунима за комуналне услуге.