Рекламација рачуна

Рекламације рачуна за комуналне услуге које пружа ЈКП „Наиссус“ Ниш могу поднети сви корисници комуналних услуга (физичка лица, правна лица, предузетници и др.) који су регистровани у матичној евиденцији предузећа, а којима рачуне за извршене услуге фактурише ЈКП „Наиссус“ Ниш.

Корисници комуналних услуга којима испоставља рачун ЈКП „Обједињена наплата“ рекламације и захтеве за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње воде подносе искључиво том предузећу. Више информација о начину у условима за подношења рекламација и захтева за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш могу се добити на http://www.jkponnis.rs/reklamacije .

РЕКЛАМАЦИЈЕ РАЧУНА

Корисник комуналних услуга има право на подношење рекламације рачуна за извршене услуге у складу са Законом о заштити потрошача и Одлуком о водоводу и канализацији и то на:

 • количину утрошене воде и канализације,
 • цену воде и канализације,
 • техничку неисправност водомера,
 • тачност регистоване потрошње на водомеру.

Рекламација се може поднети:

 • усмено на шалтеру рекламација Предузећа,
 • телефоном, позивањем позивног центра предузећа на број 018/50277 и 0800/323320,
 • писаним путем, предајом писаног поднеска на шалтеру информација и рекламација на одговарајућем обрасцу
 • електронским путем на адресу reklamacije@naissus.co.rs , на одговарајућем обрасцу

УМАЊЕЊЕ РАЧУНА ПО ОСНОВУ ХАВАРИЈСКЕ ПОТРОШЊЕ

Корисник комуналних услуга има право на подношење захтева за умањење рачуна за утрошену воду и услуге канализације по основу хаваријске потрошње воде која је настала услед квара на унутрашњим инсталацијама корисника. Кртеријуми за одлучивање су следећи:

 1. Да је подносилац регистрован у матичној евиденцији предузећа,
 2. Да није било могуће спречити хаваријску потрошњу воде,
 3. Да је рачун увећан 50% од највеће регистроване потрошње у претходних 12 месеци,
 4. Да је омогућено најмање 10 очитавања мерног места у претходних 12 месеци или 2 очитавања стања на водомеру непосредно пре очитавања које је фактурисано на рачуну који је предмет захтева,
 5. Да је квар саниран,
 6. Да нема дуговања за воду и услуге канализације до хаваријског рачуна,
 7. Да није прошло више од 90 дана од издавања хаваријског рачуна,
 8. Да није било умањења по основу хаварије у претходних 12 месеци.

Захтев за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње воде корисник комуналних услуга може поднети писаним или електронским путем на прописаном обрасцу.

ЈКП „Наиссус“ Ниш ће одговорити корисницима на изјављену рекламацију  у року од 8 дана од дана пријема исте.  Одговор на захтев за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње се доставља подносиоцу у року који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема захтева. Одговори на изјављену рекламацију или захтев се достављају путем редовне поште препорученом пошиљком.