Контрола и квалитет вода

Контрола и квалитет вода

Хигијенски здравствено исправна вода за пиће и безбедно водоснабдевање један је од основних предуслова доброг здравља које је Светска здравствена организација (СЗО) сврстала у основне показатеље здравственог стања становништва.

Испитивање квалитета воде за пиће један је од битних фактора за здравље сваког човека на планети Земљи, зато за нас запослене у Сектору санитарне контроле ЈКП „Наиссус“ то представља велику обавезу, дужност и одговорност да гарантујемо квалитет сваке испитиване воде.

Док се већина градова „бори“ да постигне квалитет воде, дефинисан Прaвилником и хигијенској исправности воде за пиће, у Граду Нишу пије се најквалитетнија вода за пиће и то захваљајући природном окружењу Града Ниша планинама и сталном мониторингу вода на извориштима и у лабораторијама.

Лабораторија ЈКП „Наиссус“ првенствено врши испитивање воде за пиће, али смо такође оспособљени и за друге врсте испитивања вода као што су: површинске воде (реке и језера), технолошке воде, подземне и отпадне воде.

Град Ниш добија свежу питку воду са различитих извора.

Давне 1937. године настао је први нишки водовод управо на овој локацији. Тадашњи капацитет једва да је задовољавао потребе становништва са 5 цевастих бунара и једног збирног, пумпног постројења и резервоаром на Делијском Вису капацитета 1150 m3. Наравно постојале су бројне јавне чесме од којих су и сада неке у функцији. Како је град растао и развијао се тако су и расле потребе за пијаћом водом. Након II Светског рата проширени су капацитети Медијане бушењем нових бунара, али и довођењем свеже воде са околних издашних извора. 1961. године каптажирана је вода са извора „Големо Врело“ са 14 издани из села Студена у цевима дужине 17 км са капацитетом од 330 l/s.

Наставило се са радом на Медијани где су учествовале и многе важне институције попут института „Јарослав Черни“ и института „Винча“ из Београда да би се искористио већи капацитет Медијане и осигурала безбедност питке воде. Предвиђено је да се захвата вода за вештачко прихрањивање изворишта из реке Нишаве. Тако пречишћена вода није одлазила дирекно у систем, попут других градова, већ се пумпама преусмеравала у инфилтрациона језера са песком и шљунком на додатно природно филтрирање и тако су се обезбеђивале додатне резерве воде за град преко система бунара до 500 l/s.

Управо тада, завршетком Медијане 2, 1980. године је формирана најсавременија лабораторија у овим крајевима која и данас одржава и стално унапређује квалитет свог рада.

1982. године Град Ниш је осигурао још додатних кубних метара питке воде изградњом највећег подухвата у то време, система цеви дугачких 72 км под земљом и у камену Сићевачке клисуре. Са извора у Љуберађи, Мокри, Дивљани и Крупцу доведена је вода у резервоаре на Винику.

Потребно је исказати дубоко дивљење и поштовање за градитеље тог времена који су уложили велики напор да наше генерације имају обезбеђену здраву пијаћу воду. Радови су у потпуности завршени 1988. године са капацитетом од 800 -1450 l/s из овог система.

Ниш се водом снабдева из више праваца ка Граду:

  • Медијана – извориште подземне воде, прихрањено пречишћеном водом из водотока реке Нишаве 100 – 600 l/s.
  • Студена – систем збирних карсних изворишта, Т=10 С и капацитетом до 330 l/s.
  • Систем Љуберађа – Мокра – Дивљана – Крупац чини низ карсних изворишта, капацитета 800-1450 l/s.
  • Моравски систем Пештер Топлик – систем карсних изворишта и бунаром Миљковац капацитета до 35 l/s.

Град Ниш у овом тренутку добија око 1200 l/s из различитих праваца и снабдева око 300 000 становника.

Испитивање вода, свакодневно 365 дана у години врши стручни тим људи са дугогодишњим радним искуством. Годишње у лабораторију ЈКП „Наиссуса“ стигне око 11 000 узорака, такође екстерно у лабораторији ИЗЈЗ Ниш уради се преко 10 500 узорака. Узорци воде долазе са свих изворишта, резервоара и са славина потрошача према утврђеном плану.

Испитивања започињу већ на самом месту узорковања, узорци се транспортују у фрижидерима до интерне лабораторије где се даље настављају анализе по утврђеним важећим ISO стандардним методама.

Испитује се изворска (сирова вода – технолошки необрађена вода), затим резервоари па све до крајњег потрошача на чесми према унапред утврђеном плану и програму за испитивање који је условљен правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

За потребе Града Ниша, свакодневно се у лабораторји ЈКП „Наиссус“ испитује се око 40 узорака сирових, хлорисаних, технолошких, површинских, подземних вода.

Испитују се по посебном програму и отпадне воде.
Испитивања се врше у физичко-хемијској, микробиолошкој и биолошкој лабораторији на задате параметре дефинисине правилником.

Можемо са поносом рећи да је вода из Нишавског округа једна од најквалитетнијих вода за пиће у нашој земљи.

То потврђују не само наши резултати већ и резултати наше екстерне контроле од стране Института за јавно здравље Ниш која паралелно заједно са нама ради додатних 30 узорака дневно.

Резултате које дуги низ година објављује Институт за јавно здравље Србије – „Др Милан Јовановић Батут“ показују да је Нишавски округ са најмањом неисправношћу узорака у Србији и то испод 0,3 % (од 10593 узорака само 28 је било неисправно) и то најчешће на мутноћу или на повећан укупан број аеробних мезофилних бактерија. Подаци преузети са сајта института „Батут“ за 2022. годину.

Компетентност наше лабораторије доказана је на бројним међународним међулабораторијским поређењима познатије као ПТ шеме попут LGC. На тим поређењима учествују све аналитичке лабораторије света, понекад преко 200 лабораторија у једном кругу испитивања непознатог узорка. Такође ова лабораторија учествује сваке године и на домаћим поређењима које организује Савез хемијских инжењера Србије.
У оваквим испитивањима наша лабораторија показала је високу професионалност, готово без грешака и са одличним Z скором.

Око квалитета вода за пиће често добијамo питања: Која је вода најбоља и најздравија за пиће? Која је вода лековита?

Наше дугогогодишње искуство у раду са водама даје овакав одговор: увек ће бити најбоља, најздравија и најлековитија вода она која се свакодневно испитује и контролише од стране више лабораторија. Само компететно особље може вам дати стручно мишљење о квалитету воде.

Од извора до крајњег потрошача вода се испитује свакодневно више пута на физичко-хемијске и микробиолошке параметре.

Вода из нишког система показује идеалан склад катјона и анјона.

Нема азотових (NH3, NO2,.. садржи мин. количина NО3 од 3 до 7 mg/l, дозвољено 50 mg/l) нема фосфорних једињења, нема тешких метала: Fe, Mn, Cr, Cd, Pb, Hg, As, Cu, Al, Zn…
Осим Са и Мg који су потребни нашем организму да ојачају кости и ћелије јер ако пијемо воду омекшану са „рекламираних апарата“ ми само штетимо нашем организму, јер она често има pH вредност и испод 6.8, омекшана и само добро „охлађена“. Наша крв је слабо алкална износи око 7.4, наш организам чини 60% воде и потребно је да тај баланс одржавамо али ми га додатно угрозимо лошим навикама. Вода из нашег водоводног система има pH управо 7,40. Мало виши и још бољи pH има хладна нишка вода са изворишта Студена око 7.9
Просечна тврдоћа воде износи око 13 dH у немачким степенима и чине ову воду одличну за рад срца и наших крвних судова. Изворишта у Студени имају око 9 dH.
Мали садржај органских материја (око 2,5 mg/l потрошње Калијум перманганата, дозвољено 12 mg/l) у води чини овакву воду погодном за хлорисање. У нашој лабораторији свакодневно се врши мерење трихалометана и они су увек били далеко испод граница од максимално дозвољене концетрације (МДК).

Остала додатна испитивања која се раде у институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и институту за нуклеарне науке „Винча“, показују да у нашој пијаћој води нема пестицида, сложених органских једињења, радијације, ниједног штетног параматра који би угрозио квалитет воде за пиће.

Лабораторија свакодневно спроводи мониторинг вода јер су могући разни акцидентни случајеви у близини изворишта, неконтролисано одлагање отпада, индустријско окружење око појаса ЗОНЕ санитарне заштите водовода може угрозити водоснабдевање града Ниша. У случају било какве промене, квалификовано особље то може уочити по резултатима испитивања и да моментално реагује обавештавањем непосредног руководиоца тако да се извориште ставља ван екплоатације. Најчешћи разлог за то буду замућења, повећање НТУ јединица, услед већих падавина или наглог топљења снега.
Сваки извор има свој „отисак прста“ тако да ми знамо те устаљене параметре сваког изворишта и мала промена за нас је аларм да се повећају и учестале контроле ради безбедности и здравља становништва.

Услед прекида снабдевања пијаћом водом дешава се да приликом упуштања воде дође до појаве пролазне мутне воде, жућкасте боје услед наглог продора воде под притиском у цевима. Вода подигне тј. спере нагомилане слојеве каменца и оксида гвожђа и због тога се промени њен изглед. Савет је да се лагано испусти вода са чесме све док се не појави вода уобичајних карактеристика. У случају да не дође до бистрења обратити се путем телефона или мејла корисничком сервису.

Забрињавајући фактор јесте подземна вода из приватних бунара које нам доносе на анализу корисници наших услуга, готово да су сви у јако лошем стању, загађени и оптерећени фекалним патогеним бактеријама који могу да доведу до јако лошег здравственог стања. Управо предвиђене анализе за квалитет воде одређује даље кораке у санацији тог бунара.

Врата наше лабораторије су увек отворена и код нас се организују групне посете ученика и студената. Они се упознају са нашим радом, апаратима, са стандардним методама рада у било којој служби и највише им се допада што заједно са искусним техничарима, хемичарима, докторима могу да одраде анализу воде која је прилагођена њиховом узрасту. Доста ученика и студената је одабрало нашу лабораторију за свој завршни рад и на тај начин ова лабораторија несебично дели своје радно искуство са свима да би се млади заинтересовали и наставили континуитет наших претходника у практичном раду у лабораторији и логичком размишљању, узимајући у обзир сложеност овог система.

Лабораторија стално жели да прати трендове у развоју испитивања и захваљајући разумевању руководства ЈКП „Наиссус“, ми набављамо савремене апарате и неопходне материјале за свакодневну контролу вода.

Да би смо одржали квалитет морамо и да чувамо наше ресурсе питке воде, да не загађујемо воду и да нашу децу стално учимо, васпитавамо како да сачувају наше и њихово водно благо.