СЕРВИСНЕ ИНФО

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ ЗА СУБОТУ 31.07.2021.год.

Насеље Ледена стена, ул. Жртава фашизма бр. 53 Вода на површини, потребан је ископ у насељу Ледена стена, у улици Жртава фашизма, код броја 53. Радови на поправци водоводне мреже, који су одложени данас, планиранирају се за суботу 31.07.2021.год. Током...

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ ЗА НЕДЕЉУ 01.08.2021.ГОД.

Село Поповац, угао улица Баштованске и Бориса Кидрича Вода на улици, потребан је ископ у селу Поповац, на углу улица Баштованске и Бориса Кидрича. У недељу 01.08.2021.год. планирају се радови на поправци водоводне мреже и током интервенције биће у...

ЗБОГ КВАРА НА МРЕЖИ ПРЕКИД ВОДОСНАБДЕВАЊА У ЧАРНОЈЕВИЋЕВОЈ УЛИЦИ

Улица Чарнојевићева бб У току је интервенција у општини Палилула, у улици Чарнојевићевој, на месту према старом гробљу. Због оштећења на водоводној мрежи у прекиду је водоснабдевање до 15 сати у...

НИШКА БАЊА, УЛ. ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА БР. 8А

Вода на улици, потребан је ископ у Нишкој Бањи, у улици Ивана Горана Ковачића, код броја 8а. У току су радови на поправци водоводне мреже и биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Ивана...

НАСЕЉЕ ЛЕДЕНА СТЕНА, УЛИЦА ЖРТАВА ФАШИЗМА БР. 53

Вода на површини, потребан је ископ у насељу Ледена стена, у улици Жртава фашизма, код броја 53. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати за кориснике у улици...

НАСЕЉЕ ДОЊА ВРЕЖИНА, УЛИЦА ДОКТОРА ДРАГУТИНА ПЕТКОВИЋА БР. 9

Вода на површини, потребан је ископ ради замене првог вентила у улици Доктора Драгутина Петковића (стари назив Ботаничка), код броја 9. Због радова на поправци прикључне везе биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати за кориснике у улици Доктора...

СЕЛО СУПОВАЦ

Током ноћи је обављена допуна резервоара и стабилизивано је водоснабдевање у селу Суповац.

НАКОН ОШТЕЋЕЊА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ, У ТОКУ ЈЕ ИСКОП У СЕЛУ МЕДОШЕВАЦ

Село Медошевац Радовима трећег лица дошло је до оштећења на водоводној мрежи у селу Медошевац, у улици Саве Ковачевића. Екипа ЈКП“Наиссус“ је на терену, обавља се поправка и биће у прекиду водоснабдевање до 20 сати у улици Саве Ковачевића. У случају да деонични...

ПРОНАЂЕН КВАР НА МРЕЖИ У СЕЛУ СУПОВАЦ, НАКОН ПОПРАВКЕ СТАБИЛИЗАЦИЈА ВОДОСНАБДЕВАЊА НАРЕДНОГ ДАНА

Село Суповац У екстремно топлим условима, ванредним ангажовањем људства и механизације је пронађен квар на водоводној мрежи и у току је поправка на локацији трасе довода према пумпној станици Суповац. Вода је отицала у земљу без видљивих трагова на површини тако да...

УЛИЦА ЗЕТСКА, КОД БРОЈЕВА 7-9

Вода на површини, потребан је ископ у Зетској улици, код бројева 7-9. У току су радови на поправци водоводне мреже и биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Зетској, на простору од паркинга поред градског стадиона до улице Зорана Ђинђића, што обухвата...

Прикључење на мрежу

Покретање поступка израде документације – подношење захтева

1. Услови за пројектовање и прикључење на системе водоснабдевања и одвођења отпадних вода у систему „Електорнске обједињене процедуре“ преко система Агенције за привредне регистре.

На основу Одлуке о оснивању ЈКП-а Наиссус од стране Града Ниша, Правилника о условима за изградњу, реконструкцију и одржавање објеката јавног водовода и канализације и условима за прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу и Правилникa о поступку спровођења обједињене процедуре, ЈКП Наисус као Имаоцa јавног овлашћења одређује Услове за пројектовање и прикључење на системе водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

У овом случају, у систему електронске обједињене процедуре, Надлежни орган: Секретаријат за планирање и изградњу покреће поступак израде Услова достављајући електронски Захтев за локацисјке услове преко ЦИС-а. Захтев се електронски доставља запосленима у служби планирања, пројектовања и обједињене процедуре  који учествују у изради услова, а регистровани су у ЦИС-у.
Захтев садржи техничку и другу документацију, предвиђену Правилником о обједињеној процедури неопходној за одређивање Услова. Водећи инжењер услова и сагласности и обједињене процедуре, након пријема захтева, започиње са израдом Услова у сарадњи са Службом за ГИС и системску анализу НИВОС и НИКАС из истог сектора и Сектора иградње и одржавања ВиК.

Израда и издавање документације – одговор на захтев

Након добијања електронског захтева за локацисјке услове, Водећи инжењер услова и сагласности и обједињене процедуре израђује Понуду/накнаду за издавање документа и Услове у систему електронске обједеињене процедуре у два примерка, те се након потписивања од стране директора исти достављају електронски путем преко ЦИС-а надлежном органу а један примерак похрањује у архиви службе.

2. Услови за пројектовање и прикључење на системе водоснабдевања и одвођења отпадних вода за израду планских докумената и Услова за пројектовање и изградњу прикључака других линијских инфраструктурних објеката комуналне инфраструктуре (гасовод, линијска инфраструктура електронских комуникација и сл.)

За издавање Услова за израду планских докумената и Услова за пројектовање и изградњу прикључака других линијских инфраструктурних објеката комуналне инфраструктуре (гасовод, линијска инфраструктура електронских комуникација и сл.), на које се не примењује Правилник о електронској обједињеној процедури заинтересована страна подноси Захтев за за пројектовање и прикључење на
системе водоснабдевања и одвођења отпадних вода за израду планских докумената/Захтев за пројектовање и изградњу прикључака других линијских инфраструктурних објеката комуналне инфраструктуре, образац у слободној форми. Подносиоц захтева може да буде: Инвеститор – лице или организација за чије потребе се ради документ. Захтев садржи техничку и другу документацију неопходну за одређивање Услова. Водећи инжењер услова и сагласности и обједињене процедуре,
након пријема захтева, започиње са израдом услова у сарадњи са Службом за ГИС и системску анализу НИВОС и НИКАС из истог сектора и Сектора изградње и одржавања ВиК.

Израда и издавање документације – одговор на захтев

Након добијања Захтева за пројектовање и прикључење на системе водоснабдевања и одвођења отпадних вода за израду планских докумената/Захтев за пројектовање и изградњу прикључака других линијских инфраструктурних објеката комуналне инфраструктуре, Водећи инжењер услова и сагласности и обједињене процедуре израђује Понуду/накнаду за издавање документа и Услове ван система електронске обједеињене процедуре, те се након потписивања од стране директора исти достављају подносиоцу захтева а један примерак похрањује у архиви службе.

3. Оцена усаглешености према издатим условима ЈКП Наисус и сагласност на пројектна решења прикључних инсталација водовода и канализације.

За издавање Оцене усаглашености према издатим условима и сагласности на пројектну документацију заинтересована страна подноси Захтев за оцену усаглешености према издатим условима ЈКП Наисус/Захтев за сагласност на пројектна решења прикључних инсталација водовода и канализације, образац у
слободној форми. Подносиоц захтева може да буде: Инвеститор – лице или организација за чије потребе се ради документ. Захтев садржи техничку и другу документацију неопходну за издавање сагласности. Водећи инжењер услова и сагласности и обједињене процедуре, након пријема захтева, започиње са провером документације и израдом сагласности.

Израда и издавање документације – одговор на захтев

Након добијања Захтева за Оцену усаглашености према издатим условима и сагласности на пројектну документацију, Водећи инжењер услова и сагласности и обједињене процедуре израђује Понуду/накнаду за издавање документа и Оцене усаглашености/Сагласност, у два примерка, те се након потписивања од стране директора исти достављају подносиоцу захтева а један примерак похрањује у архиви службе.

4. Обавештења из области водоснабдевања и каналисања

За издавање Обавештења заинтересована страна подноси Захтев за доставу обавештења, образац у слободној форми. Подносиоц захтева може да буде: Инвеститор – лице или организација за чије потребе се ради документ. Водећи инжењер услова и сагласности и обједињене процедуре, након пријема захтева, започиње са израдом обавештења. У зависности од основа и предмета захтева,
уколико је неопходно Водећи инжењер услова и сагласности и обједињене процедуре, документ израђује у сарадњи са са Службом за ГИС и системску анализу НИВОС и НИКАС из истог сектора и Сектора изградње и одржавања ВиК.

Израда и издавање документације – одговор на захтев

Након добијања Захтева за Обавештење, Водећи инжењер услова и сагласности и обједињене процедуре израђује Понуду/накнаду за издавање документа и Обавештење, у два примерка, те се након потписивања од стране директора исти достављају подносиоцу захтева а један примерак похрањује у архиви службе.

1. Покретање поступка прикључења на водоводну и канализациону мрежу

На основу Одлуке о оснивању ЈКП-а Наисус од стране Града Ниша, Правилника о условима за изградњу, реконструкцију и одржавање објеката јавног водовода и канализације и условима за прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу и Правилникa о поступку спровођења обједињене процедуре, ЈКП Наисус као Имаоц јавног овлашћења одређује техничке услове за прикључење на водоводну и канализациону мрежу стамбених и пословних објеката.

Поступак се покреће се на основу захтева странке, „Захтев за изарду прикључка“ као образац у слободној форми преко деловодника или преко система електронске обједињене процедуре од стране Надлежног органа – СекретаријатА за планирање и изградњу.

Захтев садржи, у складу са потребама будућег корисника, техничку или другу документацију, предвиђену Законом и Правилником о условима за изградњу, реконструкцију и одржавање објеката јавног водовода и канализације и условима за прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу. Правилником о обједињеној процедури неопходној за одређивање Услова.

Захтев за прикључење реализује се у поступку коју спроводи надлежна служба „Одељење обједињене процедуре“ ЈКП Наисус Ниш.

Водећи инжењер услова и сагласности и обједињене процедуре, након пријема захтева са пратећом документацијом исти прослеђује Сараднику за прикључке и обједињене процедуре који започиње обраду захтева. Уз Захтев за израду прикључка, писани или електронски ( oбједињена процедура),
доставља се документација:

1.1. За правна лица : стамбено, стамбено-пословни објекат, пословни објекат
 Фотокопија Решења о грађевинској дозволи или фотокопија Решења о озакоњењу
 Фотокопија Услова за пројектовање и прикључење на системе водоснабдевања и одвођења отпадних вода издата од стране ЈКП Наисуса
 Фотокопија Оцене усаглешености према издатим условима ЈКП Наисус – сагласност на пројектна решења прикључних инсталација водовода и канализације
 Записник о утврђивању испуњености услова за прикључење на водоводну мрежу (за кориснике са условом за уградњу индивидуалних водомера)
 Фотокопија решења за рад објекта (трафике, драгстори и мањи пословни објекти).
 Контакт телефон и адресу

1.2. За физичка лица: индивидуални стамбени/стамбено-пословни објекат (За објекте са потрошњом воде до 5m3/h)
 Фотокопија Решења о грађевинској дозволи или фотокопија Решења о
озакоњењу
 Потврда о измиреним обавезама за изградњу уличне мреже издатих од Савета грађана или Режијских одбора (за подручја где је мрежа грађена преко режијских одбора или фонда за самофинансирање грађана)
 Контакт телефон и адресу

2. Покретање поступка израде новог водомерског места на постојећем прикључку

Свака изграђена грађевинска парцела са водоводним прикључком, ако је на њој изграђено више независних објеката или објекат чији делови могу да чине самосталне функционалне или техничке целине, може бити прикључена на уличну водоводну мрежу са једним водоводним прикључком, с тим да се у водомерском шахту за сваки објекат или део објекта који чине целину поставља посебан водомер.

На једном водоводном прикључку могу се уградити више водомера само по одобрењу ЈКП Наисус Ниш.

Услов за подношење захтева за израду новог водомерског места и реализацију
раздвајање водомера:
 обезбеђење техничких могућности за раздвајање водомера, односно претходно раздвајање инсталација за сваки објекат или сваку самосталну функционалну целину посебно.
 димензије водомерног шахта морају одговарати прописаном простору за број и карактеристике водомера које треба уградити. За објекте са мањом потрошњом воде (до 5m3/h) унутрашње димензије шахта треба да буду 1,0 x 1,0m, орјентационе дубине 1,6m. Ове димензије се односе за један водомер у шахту, а ширина се повећава за мин. 0,3m за сваки следећи водомер код корисника са потрошњом до 5m3/h. За кориснике чија је потрошња већа од 5m3/h димензије шахта одређује ЈКП Наисус).

Захтев за уградњу-раздвајање водомера реализује се у поступку коју спроводи надлежна служба „Одељење обједињене процедуре“ ЈКП Наисус Ниш. Уз захтев за ново водомерско место, подносиоц захтева, у поступку процедуре прилаже:
 Измирен последњи рачун за утрошену воду,
 Писану сагласност власника/сувласника на прикључку.
 Фотокопија Решења о грађевинској дозволи или фотокопија Решења о озакоњењу
 Потврда о измиреним обавезама за изградњу уличне мреже издатих од Савета грађана или Режијских одбора (за подручја где је мрежа грађена преко режијских одбора или фонда за самофинансирање грађана)
 Контакт телефон и адресу

Израда прикључка
Након пријема документације, Сарадник за прикључке и обједињене процедуре контактира подносиоца захтева телефоном, заказује увиђај на месту израде прикључка и даје скицу ископа и даља упутства, везано за потребан ископ и израду прикључног шахта (локацију и положај).

Сарадник за прикључке и обједињене процедуре израђује спецификацију потребног материјала (предрачун) и доставља подносиоцу захтева. Након достављања доказа о извршеној уплати по предрачуну приступа се потписивању уговора о прикључењу, између подносиоца захтева као будућег корисника воде и испоручиоца воде ЈКП Нaисус.

Подносиоцу захтева се предаје техничко решење за раскопавање јавне површине, и упућује надлежним органима за обезбеђење Решења за раскопавање, које је дужан да достави пре израде прикључaка. Након извршених свих претходних горе наведених радњи Административни сарадник на пословима обједињене процедуре отвара радни налог, образац у електронској форми и прослеђује Сектору изградње и одржавања ВиК мреже на извршење – израду новог прикључка на ВИК мрежу.

Израда документације за нови прикључак

Административни сарадник на пословима обједињене процедуре додељује матични број новом кориснику и уписује на образцу, у електронској форми, број водомера из Радног налога и остале податке о прикључку (пречник, дужина, пречник уличне цеви, …), који Сектор трговине повлачи из рачунарске мреже. Образац Радни налог предаје се Економско-финансијском сектору на обраду и архивирање, при чему копија са комплетном документацијом остаје у архиви службе Прикључака, у периоду од 5 година.

Pin It on Pinterest