Priključenje na mrežu

Pokretanje postupka izrade dokumentacije – podnošenje zahteva

1. Uslovi za projektovanje i priključenje na sisteme vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda u sistemu „Elektornske objedinjene procedure“ preko sistema Agencije za privredne registre.

Na osnovu Odluke o osnivanju JKP-a Naissus od strane Grada Niša, Pravilnika o uslovima za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata javnog vodovoda i kanalizacije i uslovima za priključenje na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu i Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure, JKP Naisus kao Imaoca javnog ovlašćenja određuje Uslove za projektovanje i priključenje na sisteme vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda.

U ovom slučaju, u sistemu elektronske objedinjene procedure, Nadležni organ: Sekretarijat za planiranje i izgradnju pokreće postupak izrade Uslova dostavljajući elektronski Zahtev za lokacisjke uslove preko CIS-a. Zahtev se elektronski dostavlja zaposlenima u službi planiranja, projektovanja i objedinjene procedure  koji učestvuju u izradi uslova, a registrovani su u CIS-u.
Zahtev sadrži tehničku i drugu dokumentaciju, predviđenu Pravilnikom o objedinjenoj proceduri neophodnoj za određivanje Uslova. Vodeći inženjer uslova i saglasnosti i objedinjene procedure, nakon prijema zahteva, započinje sa izradom Uslova u saradnji sa Službom za GIS i sistemsku analizu NIVOS i NIKAS iz istog sektora i Sektora igradnje i održavanja ViK.

Izrada i izdavanje dokumentacije – odgovor na zahtev

Nakon dobijanja elektronskog zahteva za lokacisjke uslove, Vodeći inženjer uslova i saglasnosti i objedinjene procedure izrađuje Ponudu/naknadu za izdavanje dokumenta i Uslove u sistemu elektronske objedeinjene procedure u dva primerka, te se nakon potpisivanja od strane direktora isti dostavljaju elektronski putem preko CIS-a nadležnom organu a jedan primerak pohranjuje u arhivi službe.

2. Uslovi za projektovanje i priključenje na sisteme vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda za izradu planskih dokumenata i Uslova za projektovanje i izgradnju priključaka drugih linijskih infrastrukturnih objekata komunalne infrastrukture (gasovod, linijska infrastruktura elektronskih komunikacija i sl.)

Za izdavanje Uslova za izradu planskih dokumenata i Uslova za projektovanje i izgradnju priključaka drugih linijskih infrastrukturnih objekata komunalne infrastrukture (gasovod, linijska infrastruktura elektronskih komunikacija i sl.), na koje se ne primenjuje Pravilnik o elektronskoj objedinjenoj proceduri zainteresovana strana podnosi Zahtev za za projektovanje i priključenje na
sisteme vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda za izradu planskih dokumenata/Zahtev za projektovanje i izgradnju priključaka drugih linijskih infrastrukturnih objekata komunalne infrastrukture, obrazac u slobodnoj formi. Podnosioc zahteva može da bude: Investitor – lice ili organizacija za čije potrebe se radi dokument. Zahtev sadrži tehničku i drugu dokumentaciju neophodnu za određivanje Uslova. Vodeći inženjer uslova i saglasnosti i objedinjene procedure,
nakon prijema zahteva, započinje sa izradom uslova u saradnji sa Službom za GIS i sistemsku analizu NIVOS i NIKAS iz istog sektora i Sektora izgradnje i održavanja ViK.

Izrada i izdavanje dokumentacije – odgovor na zahtev

Nakon dobijanja Zahteva za projektovanje i priključenje na sisteme vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda za izradu planskih dokumenata/Zahtev za projektovanje i izgradnju priključaka drugih linijskih infrastrukturnih objekata komunalne infrastrukture, Vodeći inženjer uslova i saglasnosti i objedinjene procedure izrađuje Ponudu/naknadu za izdavanje dokumenta i Uslove van sistema elektronske objedeinjene procedure, te se nakon potpisivanja od strane direktora isti dostavljaju podnosiocu zahteva a jedan primerak pohranjuje u arhivi službe.

3. Ocena usaglešenosti prema izdatim uslovima JKP Naisus i saglasnost na projektna rešenja priključnih instalacija vodovoda i kanalizacije.

Za izdavanje Ocene usaglašenosti prema izdatim uslovima i saglasnosti na projektnu dokumentaciju zainteresovana strana podnosi Zahtev za ocenu usaglešenosti prema izdatim uslovima JKP Naisus/Zahtev za saglasnost na projektna rešenja priključnih instalacija vodovoda i kanalizacije, obrazac u
slobodnoj formi. Podnosioc zahteva može da bude: Investitor – lice ili organizacija za čije potrebe se radi dokument. Zahtev sadrži tehničku i drugu dokumentaciju neophodnu za izdavanje saglasnosti. Vodeći inženjer uslova i saglasnosti i objedinjene procedure, nakon prijema zahteva, započinje sa proverom dokumentacije i izradom saglasnosti.

Izrada i izdavanje dokumentacije – odgovor na zahtev

Nakon dobijanja Zahteva za Ocenu usaglašenosti prema izdatim uslovima i saglasnosti na projektnu dokumentaciju, Vodeći inženjer uslova i saglasnosti i objedinjene procedure izrađuje Ponudu/naknadu za izdavanje dokumenta i Ocene usaglašenosti/Saglasnost, u dva primerka, te se nakon potpisivanja od strane direktora isti dostavljaju podnosiocu zahteva a jedan primerak pohranjuje u arhivi službe.

4. Obaveštenja iz oblasti vodosnabdevanja i kanalisanja

Za izdavanje Obaveštenja zainteresovana strana podnosi Zahtev za dostavu obaveštenja, obrazac u slobodnoj formi. Podnosioc zahteva može da bude: Investitor – lice ili organizacija za čije potrebe se radi dokument. Vodeći inženjer uslova i saglasnosti i objedinjene procedure, nakon prijema zahteva, započinje sa izradom obaveštenja. U zavisnosti od osnova i predmeta zahteva,
ukoliko je neophodno Vodeći inženjer uslova i saglasnosti i objedinjene procedure, dokument izrađuje u saradnji sa sa Službom za GIS i sistemsku analizu NIVOS i NIKAS iz istog sektora i Sektora izgradnje i održavanja ViK.

Izrada i izdavanje dokumentacije – odgovor na zahtev

Nakon dobijanja Zahteva za Obaveštenje, Vodeći inženjer uslova i saglasnosti i objedinjene procedure izrađuje Ponudu/naknadu za izdavanje dokumenta i Obaveštenje, u dva primerka, te se nakon potpisivanja od strane direktora isti dostavljaju podnosiocu zahteva a jedan primerak pohranjuje u arhivi službe.

1. Pokretanje postupka priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

Na osnovu Odluke o osnivanju JKP-a Naisus od strane Grada Niša, Pravilnika o uslovima za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata javnog vodovoda i kanalizacije i uslovima za priključenje na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu i Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure, JKP Naisus kao Imaoc javnog ovlašćenja određuje tehničke uslove za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu stambenih i poslovnih objekata.

Postupak se pokreće se na osnovu zahteva stranke, „Zahtev za izardu priključka“ kao obrazac u slobodnoj formi preko delovodnika ili preko sistema elektronske objedinjene procedure od strane Nadležnog organa – SekretarijatA za planiranje i izgradnju.

Zahtev sadrži, u skladu sa potrebama budućeg korisnika, tehničku ili drugu dokumentaciju, predviđenu Zakonom i Pravilnikom o uslovima za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata javnog vodovoda i kanalizacije i uslovima za priključenje na javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Pravilnikom o objedinjenoj proceduri neophodnoj za određivanje Uslova.

Zahtev za priključenje realizuje se u postupku koju sprovodi nadležna služba „Odeljenje objedinjene procedure“ JKP Naisus Niš.

Vodeći inženjer uslova i saglasnosti i objedinjene procedure, nakon prijema zahteva sa pratećom dokumentacijom isti prosleđuje Saradniku za priključke i objedinjene procedure koji započinje obradu zahteva. Uz Zahtev za izradu priključka, pisani ili elektronski ( objedinjena procedura),
dostavlja se dokumentacija:

1.1. Za pravna lica : stambeno, stambeno-poslovni objekat, poslovni objekat
 Fotokopija Rešenja o građevinskoj dozvoli ili fotokopija Rešenja o ozakonjenju
 Fotokopija Uslova za projektovanje i priključenje na sisteme vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda izdata od strane JKP Naisusa
 Fotokopija Ocene usaglešenosti prema izdatim uslovima JKP Naisus – saglasnost na projektna rešenja priključnih instalacija vodovoda i kanalizacije
 Zapisnik o utvrđivanju ispunjenosti uslova za priključenje na vodovodnu mrežu (za korisnike sa uslovom za ugradnju individualnih vodomera)
 Fotokopija rešenja za rad objekta (trafike, dragstori i manji poslovni objekti).
 Kontakt telefon i adresu

1.2. Za fizička lica: individualni stambeni/stambeno-poslovni objekat (Za objekte sa potrošnjom vode do 5m3/h)
 Fotokopija Rešenja o građevinskoj dozvoli ili fotokopija Rešenja o
ozakonjenju
 Potvrda o izmirenim obavezama za izgradnju ulične mreže izdatih od Saveta građana ili Režijskih odbora (za područja gde je mreža građena preko režijskih odbora ili fonda za samofinansiranje građana)
 Kontakt telefon i adresu

2. Pokretanje postupka izrade novog vodomerskog mesta na postojećem priključku

Svaka izgrađena građevinska parcela sa vodovodnim priključkom, ako je na njoj izgrađeno više nezavisnih objekata ili objekat čiji delovi mogu da čine samostalne funkcionalne ili tehničke celine, može biti priključena na uličnu vodovodnu mrežu sa jednim vodovodnim priključkom, s tim da se u vodomerskom šahtu za svaki objekat ili deo objekta koji čine celinu postavlja poseban vodomer.

Na jednom vodovodnom priključku mogu se ugraditi više vodomera samo po odobrenju JKP Naisus Niš.

Uslov za podnošenje zahteva za izradu novog vodomerskog mesta i realizaciju
razdvajanje vodomera:
 obezbeđenje tehničkih mogućnosti za razdvajanje vodomera, odnosno prethodno razdvajanje instalacija za svaki objekat ili svaku samostalnu funkcionalnu celinu posebno.
 dimenzije vodomernog šahta moraju odgovarati propisanom prostoru za broj i karakteristike vodomera koje treba ugraditi. Za objekte sa manjom potrošnjom vode (do 5m3/h) unutrašnje dimenzije šahta treba da budu 1,0 x 1,0m, orjentacione dubine 1,6m. Ove dimenzije se odnose za jedan vodomer u šahtu, a širina se povećava za min. 0,3m za svaki sledeći vodomer kod korisnika sa potrošnjom do 5m3/h. Za korisnike čija je potrošnja veća od 5m3/h dimenzije šahta određuje JKP Naisus).

Zahtev za ugradnju-razdvajanje vodomera realizuje se u postupku koju sprovodi nadležna služba „Odeljenje objedinjene procedure“ JKP Naisus Niš. Uz zahtev za novo vodomersko mesto, podnosioc zahteva, u postupku procedure prilaže:
 Izmiren poslednji račun za utrošenu vodu,
 Pisanu saglasnost vlasnika/suvlasnika na priključku.
 Fotokopija Rešenja o građevinskoj dozvoli ili fotokopija Rešenja o ozakonjenju
 Potvrda o izmirenim obavezama za izgradnju ulične mreže izdatih od Saveta građana ili Režijskih odbora (za područja gde je mreža građena preko režijskih odbora ili fonda za samofinansiranje građana)
 Kontakt telefon i adresu

Izrada priključka
Nakon prijema dokumentacije, Saradnik za priključke i objedinjene procedure kontaktira podnosioca zahteva telefonom, zakazuje uviđaj na mestu izrade priključka i daje skicu iskopa i dalja uputstva, vezano za potreban iskop i izradu priključnog šahta (lokaciju i položaj).

Saradnik za priključke i objedinjene procedure izrađuje specifikaciju potrebnog materijala (predračun) i dostavlja podnosiocu zahteva. Nakon dostavljanja dokaza o izvršenoj uplati po predračunu pristupa se potpisivanju ugovora o priključenju, između podnosioca zahteva kao budućeg korisnika vode i isporučioca vode JKP Naisus.

Podnosiocu zahteva se predaje tehničko rešenje za raskopavanje javne površine, i upućuje nadležnim organima za obezbeđenje Rešenja za raskopavanje, koje je dužan da dostavi pre izrade priključaka. Nakon izvršenih svih prethodnih gore navedenih radnji Administrativni saradnik na poslovima objedinjene procedure otvara radni nalog, obrazac u elektronskoj formi i prosleđuje Sektoru izgradnje i održavanja ViK mreže na izvršenje – izradu novog priključka na VIK mrežu.

Izrada dokumentacije za novi priključak

Administrativni saradnik na poslovima objedinjene procedure dodeljuje matični broj novom korisniku i upisuje na obrazcu, u elektronskoj formi, broj vodomera iz Radnog naloga i ostale podatke o priključku (prečnik, dužina, prečnik ulične cevi, …), koji Sektor trgovine povlači iz računarske mreže. Obrazac Radni nalog predaje se Ekonomsko-finansijskom sektoru na obradu i arhiviranje, pri čemu kopija sa kompletnom dokumentacijom ostaje u arhivi službe Priključaka, u periodu od 5 godina.