Резервни делови за путничка, теретна, доставна, специјална возила и грађевинске машине, 1.1.35.2 – Резервни делови за доставна возила 1.1.35.3 – Резервни делови за теретна возила 1.1.35.4 – Резервни делови за надоградњу специјалних возила марке Cappellotto број ЈН 17674/1-8-29