Позив за подношење понуде – Продаја неупотребљивих,расходованих отпадних возила –опасан и неопасан отпад

Комисија за отуђење отпада ЈКП „НАИССУС“ Ниш је покренула поступак ангажовања овлашћеног оператера за управљање отпадом у циљу учешћа у поступку продаја отпадних возила путем прикупљања понуда за сакупљање, транспорт, складиштење, третман.

Возила се продају као отпад на основу расхода и извештаја о карактеризацији.

Овим путем вас позивамо да доставите понуду, у складу са позивом за подношење понуде. Продавац задржава право да одустане од избора, без обавезе да надокнади било какву штету понуђачима.

Купац је у обавези да започне преузимање отпада у року од 5 дана од дана пријема писаног позива Продавца. Преузимање ће се вршити сукцесивно, на локацији ЈКП „НАИССУС“ Ниш, улица Петра Пајића бб 18000 Ниш – „Фабрика воде Медијана“, у року од 30 дана од дана почетка прузимања отпада.

Јединица мере је килограм.

Купац је дужан да плаћање преузетог отпада изврши у року од најдуже 60 дана од дана пријема фактуре Продавца, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012 … 44/2021).

За реализацију уговора, Купац је дужан да обезбеди:

  1. вагу за мерење отпада, која поседује потребну потврду о еталонирању;
  2. амбалажу и налепнице за обележавање и означавање приликом транспорта (у случајевима када је то законом утврђено);
  3. алат за манипулацију отпадом;
  4. возила за транспорт отпада, са специјализованом приколицом у складу за законским прописима за превоз опасног отпада.
  5. кадровски и технички капацитет за преузимање и утовар отпада.

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена, од почетне цене од 18

динара без ПДВ-а по јединици мере, за ставке из табеле.

    Понуда за отпадна возила и грађевинске машине мора обухватити укупну количину возила из табеле.

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, Продавац ће предност дати понуди оног купца који је понуду предао први. Организација и трошкови преузимања и мерења масе расходованих – отпадних возила иду на терет купца.Мерење масе возила биће на локацији коју одреди купац, не даље од 30км, уз обавезно присуство овлашћеног лица – контролора продавца.

Обавезни услови за учествовање:

  1. право учешћа имају сва правна лица и предузетници регистровани за сакупљање, транспорт, третман и складиштење, неопасног и опасног отпада који испуњавају услове одређене Законом о упраљању отпадом (Сл.Гл.РС бр.36/2009,88/2010,14/2016 и 95/2018). Испуњеност се доказује Интегралном дозволом за управљање наведеним врстама отпада (сакупљање, транспорт,третман и складиштење ) издате од стране надлежне  институције. Уколико купци немају све прописане дозволе морају обезбедити уговоре са оператерима који имају ове дозволе и наступити заједно у понуди.
  2. Купац мора бити регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Испуњеност се доказује Изводом из Агенције за привредне регистре. Купац није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа у колико наведе интернет страницу на којој се могу проверити претходно наведени подаци.

Начин подношења понуде:

Начин достављања понуде на адресу(лично или поштом) ЈКП „Наиссус“ Ниш ул. Петра Пајића бб – „Фабрика воде Медијана“ 18000 Ниш у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВРАТИ – ПОНУДА ЗА ОТКУП, ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН ОПАСНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА“. На полеђини коверте уписује се назив, адреса, број телефона и електронска пошта понуђача.

Рок за достављањe понуде је  23.05.2022. год. до 12h.

Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову продају.

Заинтересованим Понуђачима ће бити омогућен обилазак и увид у предмет продаје на локацији ЈКП „НАИССУС“ Ниш, улица Петра Пајића бб 18000 Ниш – „Фабрика воде Медијана“ 16.05.2022.-20.05.2022.год. у веремену од 10:00 до 13:00 часова. За додатна питања обратите се електронским путем на адресу: [email protected].

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах по истеку рока за подношење понуда, тј. 23.05.2022. године у 12.00 часова у просторијама наручиоца ЈКП „Наиссус“ Ниш, Петра Пајица бб – „Фабрика воде Медијана“ 18000 Ниш (иза ДИС-а), у „Леденој сали“.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Продавац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од три дана од дана отварања понуда.

Понуђачи могу извршити увид у одлуку Комисије за продају у року од два радна дана од дана објављивања одлуке.

Понуђачи могу доставити примедбу на одлуку Комисије за продају у року од три радна дана од дана доставе одлуке путем електонске поште. Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и доставу своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.

Измене и допуне Позива за подношење понуда

Понуђач може да измени или повуче своју понуду пре истека рока за подношење понуде, а измена понуде је пуноважно само ако Продавац прими измењену понуду или обавештење о повлачењу понуде пре истека рока за подношење понуда.

У било ком моменту, пре рока за достављање понуда, Продавац може да измени или допуни Позив било на сопствену иницијативу или као одговор на објашњење тражено од стране Понуђача.

Продавац задржава право да благовремено продужи рок за доставу понуда. О продужењу рока биће обавештени Понуђачи на начин утврђен у претходној клаузули.

Обавештење о исходу продаје

По доношењу одлуке комисије за продају расходованих возила , иста ће бити истакнута на интернет  страници предузећа ЈКП Наиссус-одељак  ВЕСТИ.

Понуђач који је дао најбољу понуду биће позван на закључење Уговора и дужан је да са Продавцем потпише Уговор у року који одреди Продавац.

Продавац има право да изабере ,као најповољнију понуду, следећу рангирану понуду на основу  вредновања, ако Понуђач који је првопласирани одустане од закључења  Уговора.

 

Локације утовара:

Расходована возила се налазе на локацији ЈКП „Наиссус“ Ниш ул. Петра Пајића бб –

„Фабрика воде Медијана“ 18000 Ниш а испорука ће се одвити у времену којем одреди Послодавац по његовој динамици.

Критеријум за оцену понуде

 

Понуде понуђача који не испуњавају обавезне услове из Позива  неће се разматрати. Најповољнијом понудом прогласи ће се понуда са највишом понуђеном ценом.

ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
  
Пословно име 
Скраћено пословно име 
  
  Место и поштански бројМесто 
Поштански број 
Општина 
Улица и број 
Матични број 
Порески идентификациони број 
Шифра делатности 
  Телефон и телефакс (са позивним бројем)Телефон 
Телефакс 
Електронска адреса 
Носилац платног промета-банка 
Текући рачун број 
      Име, презиме, функција, број телефона, број мобилног телефона и електронска адреса контакт особе за додатна објашњењаИме 
Презиме 
Функција 
Број телефона 
Број мобилног телефона 
Електронска адреса 
  Име, презиме и функција лица овлашћеног за потписивање уговора о купопродајиИме 
Презиме 
Функција 

ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ДОБАРА

Овом понудом Вам нудимо куповину добара НЕУПОТРЕБЉИВИХ, РАСХОДОВАНИХ ОТПАДНИХ ВОЗИЛА – ОПАСАН И НЕОПАСАН ОТПАД

Понуђена цена:

Понуђена цена по килиграму без ПДВ-a износи                                      динара Понуђена цена по килиграму са ПДВ-ом износи                                      динара

Рок плаћања износи до 60 дана од дана пријема исправне фактуре, која као прилог садржи обострано потписану отпремницу или Записник о квантитативном пријему без примедби.

Рок важења понуде – износи       дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.

Рок почетка преузимања добара – износи       дана (не може бити дужи од 5 дана) од дана пријема писаног позива Продавца. Рок завршетка преузимања добара износи          дана (не може бити дужи од 30 дана) од дана почетка преузимања добара.

Понуду дајем

заокружити и уписати податке уколико је потребно за б) или в) а) самостално

б) са подизвођачем

1.                                                                      

2.                                                                       (навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду

1.                                                                      

2.                                                                       (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Redni brojКºOpisVrsta otpada
1197Zastava Eurozeta 85.14 BN16 01 04*
2K210Lada Niva16 01 04*
3196Prikolica 3500 KA 2.4.32016 01 04*
4K9Z-J Koral-45 NI-290-75716 01 04*
5K17J-55 Koral     NI-103-4016 01 04*
6K20Z101-SKALA65 NI-353-33416 01 04*
7K36Teretno vozilo TURBO RIVAL16 01 04*
8K47Teretno vozilo TURBO RIVAL16 01 04*
9K71Zastava Koral  NI-940-8316 01 04*
10K44Zastava Koral -1.116 01 04*
11K83Zastava Florida 1.616 01 04*
1261Cisterna za vodu FAP 1314K16 01 06
1363Cisterna za vodu FAP 1314K16 01 06
1435-RSlivničarka 185-42  FAP 1314K16 01 06
1598-RRossi 500NDA16 01 06
1697-RUtovarivač RD-13016 01 06
1799-RBuldozer ТG 75C16 01 06
1872FAP WOMA    120/4516 01 06

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *