П Р А В И Л А О ПOCTУПKУ СПРОВОЪЕЊА УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА — ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ  РАСХОДОВАНИХ НЕУПОТРЕБЉАВАНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ИЗ МАГАЦИНА РАДИОНИЦЕ У ВЛАСНИШТВУ ЈКП“НАИССУС“НИШ

На основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП “Наиссус“ Ниш, број 20942/1-5 од 29.07.2020. године, чији је саставни део Спецификација бр.2 расходованих неупотребљених резервних делова из магацина радионице, Комисија за отуђење расходованих неупотребљаваних резервних делова из магацина радионице, формирана одлуком в.д  директора ЈКП “Наиссус“ Ниш, бр. 3495/1 као и њеном изменом бр. 3495/2 од 27.04.2022. године, дана 17.05.2022. објављује

  1. ПРОЦЕС ПРОДАЈЕ

Правила о поступку спровођења усменог јавног надметања – лицитације – за продају расходованих неупотребљаваних резервних делова из магацина радионице у својини ЈКП“Наиссус“ Ниш (у  дапем  тексту: Правила), ypeђyjy поступак и начин јавног надметања, а намегњен је учесницима заинтересованим за куповину  расходованих неупотребљаваних резервних делова из магацина радионице у својини ЈКП“Наиссус“ Ниш. Опис (извод из Правила) дат је у јавном огласу и на интернет страници ЈКП“Наиссус“ Ниш под одељком Информације/Вести (https://jkpnaissus.co.rs/vesti). Правни основ за стицање власништва над расходованим неупотребљаваним  резервним деловима из магацина радионице у својини ЈКП“Наиссус“ Ниш која су предмет усменог јавног надметања (лицитације), односно купопродаје, представљаће Уговор о купопродаји који ћe потписати две стране: Учесник који на јавном надметању (лицитацији) понуди највишу цену и Продавац.

2. УСЛОВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА УЧЕСНИКЕ

Правни субјекти којима није дозвољено да поднесу пријаву су правна лица која према ЈКП“Наиссус“ имају доспеле обавезе неизмирене до дана  подношења пријаве за учешће на лицитацији. Такве пријаве ћe бити одбачене.

Установљене су почетне цене за расходоване неупотребљаване резервне делове из магацина радионице у својини ЈКП“Наиссус“ Ниш која су предмет лицитације, а наведене су у оквиру тач. 3 – предмет продаје, ових Правила.

У овом процесу лицитације није мoгyћa продаја за износ нижи од назначене почетне продајне цене. Купац, уговорени износ плаћа у року од 5 (пет) дана од дана одржане продаје, што ћe бити ypeђeнo Уговором о купопродаји. Ако се на оглашено усмено јавно надметање за продају  расходованих неупотребљаваних резервних делова из магацина радионице у својини ЈКП“Наиссус“ Ниш , јави само један понуђач расходовани неупотребљаваних резервни делови из магацина радионице у својини ЈКП“Наиссус“ Ниш се може продати том понуђачу. Трошкове транспорта и друге трошкове сноси купац.

Ако се расходовани неупотребљавани резервни делови не продају на првом усменом јавном надметању одређује се и заказује следеће, у року од минимум 8 (осам) дана од дана одржавања првог усменог јавног надметања.

3. ПРЕДМЕТ  ПРОДАЈЕ

Предмет продаје су расходовани неупотребљавани резервни делова из магацина радионице у својини ЈКП“Наиссус“ Ниш  и то:

2. УСЛОВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА УЧЕСНИКЕ

Правни субјекти којима није дозвољено да поднесу пријаву су правна лица која према ЈКП“Наиссус“ имају доспеле обавезе неизмирене до дана  подношења пријаве за учешће на лицитацији. Такве пријаве ћe бити одбачене.

Установљене су почетне цене за расходоване неупотребљаване резервне делове из магацина радионице у својини ЈКП“Наиссус“ Ниш која су предмет лицитације, а наведене су у оквиру тач. 3 – предмет продаје, ових Правила.

У овом процесу лицитације није мoгyћa продаја за износ нижи од назначене почетне продајне цене. Купац, уговорени износ плаћа у року од 5 (пет) дана од дана одржане продаје, што ћe бити ypeђeнo Уговором о купопродаји. Ако се на оглашено усмено јавно надметање за продају  расходованих неупотребљаваних резервних делова из магацина радионице у својини ЈКП“Наиссус“ Ниш , јави само један понуђач расходовани неупотребљаваних резервни делови из магацина радионице у својини ЈКП“Наиссус“ Ниш се може продати том понуђачу. Трошкове транспорта и друге трошкове сноси купац.

Ако се расходовани неупотребљавани резервни делови не продају на првом усменом јавном надметању одређује се и заказује следеће, у року од минимум 8 (осам) дана од дана одржавања првог усменог јавног надметања.

3. ПРЕДМЕТ  ПРОДАЈЕ

Предмет продаје су расходовани неупотребљавани резервни делова из магацина радионице у својини ЈКП“Наиссус“ Ниш  и то:

Ред брШифра и назив артиклаКоличинаПочетна цена
1   Арт. број I02071 – уложак филтера хидраулике ЈЦБ 3Д56,907.45
2   Арт. број I02074 – узенгија предњег гибња Мерцедес 12/13 5217.78
3   Арт. број I02077 – уложак дизне ЈЦБ1016,952.07
4   Арт. број I02092 – уложак филтера за вазду  7.03 ЈЦБ  238.37
5   Арт. број I02093 – уложак филтер 32/203703 ЈЦБ119.19
6   Арт. број I02094 – уложак филтера за хидраулику 581/018014191.87
7   Арт. број I02098 – филтер уља ЈЦБ 3Д 32/30030183,683.98
8   Арт. број I02107 –  црево V2HP 16×850 11,100.00
9   Арт. број I02155 црево V216x150011,450.00
10   Арт. број I02297 –  филтер хидрауличке пумпе прим. ЈЦБ330,558.51
11   Арт. број I02329 –  филтер кабине VAZ 4CX651,517.62
12   Арт. број I02337 –  хилзне 098х988 ЈЦБ стари 420,845.20
13   Арт. број I02338 –  хабајући прстен ЈЦБ 4227.56
14   Арт. број I02341 –  хидрауличко црево NP 25×78071,343.12
15   Арт. број I02346 –  хладњак 109/57501 ЈЦБ1191.87
16   Арт. број I02354 –  црево NP 13×560 ЈЦБ3949.78
17   Арт. број I02355 –  црево V2 13×1000 1921.57
18   Арт. број I02358 – црево 16џ650 ЈЦБ41,592.56
19   Арт. број I02362 – црево 16х80031,007.34
20   Арт. број I02363 – црево 25х7601537.25
21   Арт. број I02371 – црево V2 NP 16×90031,007.34
22   Арт. број I02378 – црево 16х25601278.22
23   Арт. број I02390 црево 32х500 ФАП2176.52
24   Арт. број I02394 – црево V4HP 32×540 МОРО212,414.26
25   Арт. број I02395 – црево V4HP 32×240 МОРО14,461.07
26   Арт. број I02397 – црево усисно за ваздух КРАМЕР22,421.45
27   Арт. број I02404 – црево V2HP 16х160045,142.24
28   Арт .број I02410 – црево V2HP..16х68021,611.74
29   Арт. број I02412 – црево 25х146043,261.86
30   Арт. број I02413 – црево V2HP 16х9501863.43
31   Арт. број I02420 – црево NP 20 L-2000 JCB1191.87
32   Арт. број I02421 – црево за подмазивање 629/03000 3Д12,314.96
33   Арт. број I02422 – црево V2HP 19х95011,055.31
34   Арт. број I02426 – црево вис. прит. NP 6х500 ЈЦБ6575.62
35   Арт. број I02428 – црево V2HP 16х2450 26,485.34
36   Арт. број I02430 – црево  V2HP 13х235042,977.88
37   Арт. број I02431 – црево  V2HP 16х205011,582.96
38   Арт. број I02433 – црево хидраулике 16х12005959.37
39   Арт. број I02435 – црево V2H2 32х103015,007.91
40   Арт. број I02439 – црево V2HP 16х224012,906.89
41   Арт. број I02441 – црево 25х185015,324.50
42   Арт. број I02445 – црево V2HP 13х930163.18
43   Арт. број I02452 – цевчица горива 86 к 541 ЈЦБ128.78
44   Арт. број I02454 – црево 611/00600 ЈЦБ4383.75
45   Арт.број  I02455 – црево 7х2030 ЈЦБ2757.90
46   Арт. број I02456 – црево 13х8302633.18
47   Арт. број I02460 – чаура ЈЦБ 3Д295.94
48   Арт. број I02461 – чауре осовине тегова 02/310146 ЈЦБ47,195.28
49   Арт. број I02463 – чауре клипњаче ЈЦБ43,016.28
50   Арт. број I02467 – чаура 106/85601 ЈЦБ стари119,049.25
51   Арт. број I02477 – чаура 8 ЈЦБ 3Д219.19
52   Арт. број I02478 – чаура 930005023 МОРО1522,593.15
53   Арт. број I02479 – чаура осовине предњег трапа 3Д2110.14
54   Арт. број I02480 – чаура 7 ЈЦБ 3Д438.38
55   Арт. број I02482 – чаура осовине предњег трапа 1209101 3Д2732.96
56   Арт. број I02483 –чаура 5 ЈЦБ 3Д19.59
57   Арт. број I02486 –чаура 4 ЈЦБ 3Д438.38
58   Арт. број I02487–чаура 3 ЈЦБ 3Д219.19
59   Арт. број I02501–чаура осовине кашике 808/00229 3Д77,454.30
60   Арт. број I02507–чаура 988/00105 мале песнице 3Д4383.75
61   Арт. број I02512– чеп осовине филц ЈЦБ стари6264.79
62   Арт.број I02696 –ланац 3/8 МОРО1320.00
63   Арт. број I02697 – чланак за ланац 3/8 МОРО4128.00
64   Арт. број I02841 –уложак филтера уља 3Д1550.85
65   Арт. број I03485 –алат за пресовање гумице ЈЦБ10.96
66   Арт. број I03507 – калибрисани лим ЈЦБ7112.82
67   Арт. број I03534 – бакарна шајбна дизне ЈЦБ6702.78
68   Арт. број I03536 – бакарне Cu цевчице 22,5х27,2 ЈЦБ1214.90
69   Арт. број I03551– вентил хидраулике 928/01300 ЈЦБ1287.81
70   Арт. број I03561 – вентил хидраулике 108/5455500 3Д1287.81
71   Арт. број I03562 – вентил усисни 3Д42,175.85
72   Арт. број I03564– вентил мот усисни 3Д4314.10
73   Арт. број I03567 – вентил мот издувни 3Д4252.47
74   Арт. број I03572– вентил помоћни 3Д26,994.96
75   Арт. број I03574 – вентил разводника 3Д47,414.00
76Арт. број I03582– вентил 2578007200 3Д13,719.57
77 Арт. број I03587 – вентил притиска 25/800200 3Д134,853.91
78Арт. број I03589 – вентил разводни 3Д33,707.01
79Арт. број I03613– гумено црево 702000006-3 3Д147.97
80Арт. број I03620 – гумице 21х29х4 ЈЦБ70335.72
81Арт. број I03630 – гумени прстен ЈЦБ 3Д4383.72
82Арт. број I03652гумице О прстен 1346420 ЈЦБ2234.09
83   Арт. број I03655 – гумице развод 31/00145 3Д720,791.47
84   Арт број I03656 – гумице вентила 3Д122,320.80
85   Арт.број I03658- гумице вентила ЈЦБ7248.15
86   Арт.број I03668- гумица  пумпе ЈЦБ18.06
87   Арт.број I03679- гумице раз управљач ЈЦБ11,654.43
88   Арт.број I03680- гумице за хилзне ЈЦБ81,277.36
89   Арт.број I03696- држач четкице анласера 37Н  ЈЦБ 3Д195.94
90   Арт.број I03717- диск квачила ламела 3Д11,566.08
91   Арт.број I03721- дихтунг 6806-002-0 МОРО4230.24
92   Арт.број I03722- семеринг 92-1002-00 МОРО86,393.20
93   Арт.број I03723- гумица 92-1003-062 МОРО1105.53
94   Арт.број I03724- осигурач  622-0001 МОРО424,406.36
95   Арт.број I03725- семеринг 6855-0004-0 МОРО417,191.92
96   Арт.број I03726- гумица 92-1003Х13W МОРО3345.36
97   Арт.број I03727- гумица 92-1003-188 МОРО3590.01
98   Арт.број I03728- чаура 6100-0099 МОРО13,285.84
99   Арт.број I03729- подлошка 96-3005-000 МОРО4901.80
100   Арт.број I03730- гумице 92-1003-236 МОРО102,609.40
101   Арт.број I03731- гумица 92100 3500 МОРО2264.78
102   Арт.број I03732- чаура 622200010 МОРО48,193.04
103   Арт.број I03733- мет подметач 6850-0055-0 МОРО2779.00
104   Арт.број I03734- плочице вент 6320-0035-0 МОРО45,612.32
105   Арт.број I03736- еластична чаура 3Д52,129.80
106   Арт.број I03745- жљебаста плоча 446/01317 3Д48,415.60
107   Арт.број I03746- жљебаста плоча 446/01316 3Д117,117.08
108   Арт.број I03747- жичани прстен 446/01313 3Д13,649.44
109   Арт.број I03749-. жљебаста плоча 440/01310 3Д32,662.23
110   Арт.број I03763- заптивач филтера 3Д2721.44
111   Арт.број I03769- заптивач ЈЦБ 3Д12345.36
112   Арт.број I03771- заптивач гумице  3Д147.97
113   Арт.број I03778- зупчаник полуосовине ФАП132287.80
114   Арт.број I03796- заптивач улошка филтера 3Д75,775.35
115   Арт.број I03799- заптивач 2411/3013 3Д4383.72
116   Арт.број I03807- завртањ тегова 3Д82,824.32
117   Арт.број I03809- заптивач 991/0001 ЈЦБ 3Д195.94
118   Арт.број I03822- зупчаник замајца 3Д12,422.41
119   Арт.број I03828- заптивач пумпе 03/101603 ЈЦБ 3Д147.97
120   Арт.број I03829- заптивач 48-12  КРАМЕР195.94
121   Арт.број I03830- заптивач 988/00115 ЈЦБ 3Д3287.79
122   Арт.број I03832- зап разводника 990/391 3Д15,569.14
123   Арт.број I03835- заптивке цилиндра 3Д58,754.25
124   Арт.број I03843- зупчаник  II   III  3D136,561.59
125   Арт.број I03847-  зупчаник окретнице 103/2487 3Д1232,488,93
126   Арт.број I03867- заптивач 3Д6777.06
127   Арт.број I03871- заптивач цилиндра 3Д223,024.88
128   Арт.број I03872- заптивач полуосовине ЈЦБ180.59
129   Арт.број I03883- заптивач пумпа управљача 3Д1171.92
130   Арт.број I03884- конусно тањирасти зупчаник ЈЦБ15,947.33
131   Арт.број I03885- заптивач мотора 3Д1413.68
132   Арт.број I03894- заптивач 2411/4009  ЈЦБ3287.79
133   Арт.број I03895- заптивач 2411/5105 ЈЦБ6575.58
134   Арт.број I03896- заптивач  2411/7211 ЈЦБ195.94
135   Арт.број I03898- заптивач 177400303  3Д195.94
136   Арт.број I03903- заптивна грана плоча 3Д22,551.92
137   Арт.број I03927- клизач цилиндра 3Д62,388.78
138   Арт.број I03946- крст карадана ЈЦБ  3Д92,901.15
139   Арт.број I03958- крај споне L107/02301 3Д17,324.59
140   Арт.број I03959- клацкалица мотора  3Д86,232.00
141   Арт.број I03972- клипови са карикама  3Д482,041.48
142   Арт.број I03974- канџаста спојка 446/01305 3Д120,192.82
143   Арт.број I03976- клипњача  3Д4102,740.84
144   Арт.број I03986- клип прстен карика  3Д11,331.61
145   Арт.број I03988- конусно тањ зупчаник 458/70037124,847.68
146   Арт.број I04018- команда за копање 920/00934 3Д116,606.70
147   Арт.број I04019- команда за копање 920/00294 3Д119,879.10
148   Арт.број I04021- команда за копање 920/00286 3Д118,618.49
149   Арт.број I04022- команда за копање 920/00352 3Д29,564.92
150   Арт.број I04027- команда за копање 3Д114,563.24
151   Арт.број I04039- крсткардана 0 4712,897.97
152   Арт.број I04044- клацкалица 02/300030 ЈЦБ  3Д81,534.96
153   Арт.број I04075- лежај 446/01505  3Д110,230.72
154   Арт.број I04081- лежај 446/00215  3Д27,770.90
155   Арт.број I04084- лучни заптивач   3Д4628.20
156   Арт.број I04103- лежај 446/00208  3Д17,848.61
157   Арт.број I04108- лежај 446/01504  3Д15,382.61
158   Арт.број I04121- лежај радилице лежећи  3Д1349.21
159   Арт.број I04122- лежај радилице летећи   3Д1209.53
160   Арт.број I04127- ланац за Womu1829.04
161   Арт.број I04128- лежај рукавца ЈЦБ2191.86
162   Арт.број I04129- ланац12,7х7,5х8,51 II MORO32,025.03
163   Арт.број I04135- лежај радилице за  ЈЦБ 3Д1191.87
164   Арт.број I04147- манжетна цилиндра  3Д108,538.40
165   Арт.број I04152- манжетна предња корпа  3Д62,388.84
166   Арт.број I04157- месингана чаура ЈЦБ 195.94
167   Арт.број I04164- манжетна цилиндра ЈЦБ1150.43
168   Арт.број I04176- манжетна цилиндра 991/0008 ЈЦБ1456.66
169   Арт.број I04179- манжетна цилиндра ЈЦБ1376.07
170   Арт.број I04180- манометар 446/02802 ЈЦБ  3Д195.94
171   Арт.број I04182- манжетна цилиндра ЈЦБ2623.20
172   Арт.број I04189- мембрана пумпе  3Д195.94
173   Арт.број I04192- јабучица ручне кочнице  3Д135,659.78
174   Арт.број I04202- најлон прстен за ЈЦБ  3Д20191.80
175   Арт.број I04225- носач ушице цилиндра 552702101  3Д845,282.24
176   Арт.број I04226- навртка задњег точка 106/40001 4ЦХ51,452.90
177   Арт.број I04238- навртка краја споне  3Д7248.50
178   Арт.број I04253- основице тегова 988/00086  3Д113,157.76
179   Арт.број I04265- опруга кочница ЈЦБ  3Д10748.83
180   Арт.број I04272- осовина кашике 1019/2052  3Д217,149.70
181   Арт.број I04276- опруга корпе квачила 743256  3Д8130.48
182   Арт.број I04277- О прстен КРАМЕР2115.12
183   Арт.број I04282- О прстен КРАМЕР72,996.84
184   Арт.број I04285- осовиница са завртњем ЈЦБ2191.88
185   Арт.број I04318- осовина клацкалице 3Д22,525.06
186   Арт.број I04329- одстојник перфориран 3Д4732.96
187   Арт.број I04338- О прстен 988/00159  3Д153,799.05
188   Арт.број I04352- одстојна шајбна 68300140 МОРО189,670.50
189   Арт.број I04357- одстојник чаура  3Д319,835.94
190   Арт.број I04361- основица 106/13405 4ЦХ213,078.12
191   Арт.број I04362- основица 1013/2010 4ЦХ236,018.60
192   Арт.број I04364- облога кочиона РД 1306345.36
193   Арт.број I04367- О прстен 2401/0207 ЈЦБ46.92
194   Арт.број I04370- пумпа за воду  4ЦХ16,331.84
195   Арт.број I04374- пумпа за уље  4ЦХ126,307.84
196   Арт.број I04379- подметач 823/00578 3Д2531.48
197   Арт.број I04382- пињон број 3Д1413.68
198   Арт.број I04403- помоћни вентил хидраулике 920700381  3Д5239.85
199   Арт.број I04417- поклопац квачила  3Д2124.72
200   Арт.број I04425- подметач 823/00008 3Д 3Д307,972.20
201   Арт.број I04427- подметач 446/01308  3Д410,437.92
202   Арт.број I04428- подметач 446/01308 3Д12,930.88
203   Арт.број I04431- подлошка носача гране  3Д1132.32
204   Арт.број I04432- пумпа за хидраул транд  3Д17,564.53
205   Арт.број I04504- сајла км 109/77400 ЈЦБ147.97
206   Арт.број I04522- сет заптивач 990/61600  3Д149,628.21
207   Арт.број I04523- сет пумпе волан  3Д1547.99
208   Арт.број I04565- сајла километ. 109/77400 ЈЦБ295.94
209   Арт.број I04614- семеринг радилице 3Д191.30
210   Арт.број I04616- сет за репарацију пумпе ЈЦБ12,569.38
211   Арт.број I04622- сет љуски главни  02/392009 ЈЦБ27,605.88
212   Арт.број I04625- семеринг 813/00228 ЈЦБ8767.52
213   Арт.број I04628- сет. љуски главни  02/392008 ЈЦБ26,970.78
214   Арт.број I04629- семеринг 813100 ЈЦБ1849.04
215   Арт.број I04630- сет љуски велики 02/392 ЈЦБ23,718.52
216   Арт.број I04632-. сет љуски велики  ЈЦБ11,488.94
217   Арт.број I04635- сет Т заптивача ЈЦБ22,594.14
218   Арт.број I04638- сет Т заптивач 02/300116 ЈЦБ11,297.07
219   Арт.број I04645- сет заптивач ЈЦБ45,865.68
220   Арт.број I04648- сет заптивач ЈЦБ2674.04
221   Арт.број I04663- сет заптивач 2411/1009  3Д1157.05
222   Арт.број I04696- сет заптивач 30/001002 ЈЦБ213,485.10
223   Арт.број I04964- оквир таблице81,600.00
224   Арт.број I11483- вакум. Пумпа-декомпресор М9,К11,370,000.00
   2,909,743.20
  
  
 
 
 
 
Резервни делови се продају у комплету.Лицитира се за све артикле на списку и даје јединствена понуда.

Расходовани неупотребљавани резервни делови продају по принципу ВИЂEHO — KУПЉEHO и нeћe се примати никаква рекламација. На поступак и одлуку Комисије учесник може поднети приговор за на самом усменом јавном надметању. Комисија за спровођење поступка продаје расходованих неупотребљаваних резервних делова из магацина радионице у својини ЈКП“Наиссус“ , путем лицитације, системом усменог јавног надметања одмах разматра приговор и доноси коначну одлуку. Разгледање резервних неупотребљних делова обавиће се у периоду од 18.-24.05.2022. године од 8-12 часова на локацији Предузећа у улици Петра Пајића бб, Ниш (иза ДИС-а).

Јавно надметање ће се обавити 25.05.2022. са почетком у 10:00 сати на локацији Предузећа у улици Петра Пајића бб, Ниш (иза ДИС-а) у „Леденој сали“.

4. ПОДНОШЕІЪЕ ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШТіЕ

Право надметања имају правна и физичка лица која уплате депозит у износу од изврше  уплату у вредности од 10% од почетна цене која износи 2.909.743,20 динара  на жиро-рачун број 105-353-37 код АИК банке.

Сви учесници у јавном надметању дужни су да  са собом понети личну карту, фотокопирани број текућег рачуна који поседују у банкама и доказ о извршеној уплати. а представници правних лица документацију потребну правном лицу (акт о регистрацији, овлашћење правног лица за учешће на јавној продаји — јавном надметању).

Изјава за учешће на лицитацији подноси се председнику комисије пре почетка лицитације.

Актом подношења Изјаве за учешће, учесник у потпуности прихвата услове и процедуру јавног надметања (лицитације), као и опште услове и обавезе наведене у овим Правилима и Уговору о купопродаји Учесник прихвата да за време и након процеса јавног надметања (лицитације) не доводи у питање процедуру јавног надметања (лицитације). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног представника учесника (у случају да је учесник Конзорцијум, пријава мора бити потписана од стране свих овлашћених представника конзорцијума. Уз изјаву учесник доставка: оригинал доказ о уплати депозита и попуњен, уредно издато овлашhење за учешhе у поступку јавног надуетања и закпучење уговора (у случају Конзорцијума, надлежног органа свих овлашћених представника Конзорцијума). Учесник треба да наведе у изјави и број рачуна за случај враћња уплаћеног депозита. Учесник је обавезан да користи модел изјаве за учешhе који је приказан у Прилогу ових Правила и не сме правити никакве измене. Учесник који не користи модел пријаве може бити дисквалификован. Пријава ћe бити валидна само ако је учесник уплатио депозит.

5. ПРОЦЕС JABHE ЛИЦИТАЦИЈЕ

Комисија за спровђјење поступка продаје расходованих неупотребљаваних резервних делова из магацина радионице у својини ЈКП“Наиссус“ , путем лицитације, системом усменог јавног надметања има 7 (седам) чланова и спроводи јавно надметање — јавну лицитацију. Комисија обезбеђује неопходне услове за одржавање јавне лицитације. Комисија доноси одлуке всћином гласова присутних чланова Комисије. За пуноважно одлучивње неопходно је присуство већине чланова Комисије.

6. ЕВИДЕНТИРАІЬЕ УЧЕСНИКА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Пре отварања лицитације за предметну продају, Комисија (председавајући) позива представнике правног лица, односно заступнике да предају Комисији овлашћења, односно пуномоћја. Комисија започње евидентирање учесника на лицитацији на месту одржавања лицитације, које обухвата: проверу идентитета подносиоца пријаве или његовог пуномоћника, проверу веродостојности овлашћења

пуномоћника, ако га има, издавање нумерисане лицитацијске картице п потпис од стране учесника или пуномоћника на листи учесника.

У записник се констатује који су понуђачи испунили услове за учешhе на лицитацији (благовремене, потпуне и исправне пријаве), ко присуствује најаљеном надметању (број јавног надметања, назив правног лица, име и презиме представника и број пуномоћја, а уколико физичко лице има заступника име и презима заступника). Заинтересована лица чија пријава за учешhе је одобрена а не региструју се за лицитацију, као и лица која се региструју а не приступе јавној лицитацији, губе право на враћање депозита. Процес евидентирања учесника на јавној лицитацији обавиhе се 25.05.2022. године у 9,30 часова. Након завршетка евидентирања учесника, лицитација се може одржати ако је најмање једно лице стекло статус учесника по предмету јавног надметања, ако лично присуствује лицитацији или преко овлашћеног прсдставника на месту одржавња лицитације , на локацији ЈКП“Наиссус“ –Медијана(Дуваниште) „Ледена сала“ . У противном, Комисија ћe констатовати да се лицитација сматра неуспелом. Лицитација је јавна и могу јој присуствовати сва заинтересована лица.

7. ТОК ЛИЦИТАЦИЈЕ

Председавајући отвара јавно надметање у време које је огласом за јавну лицитацију за продају расходованих неупотребљаваних резервних делова из магацина радионице у својини ЈКП“Наиссус“одређено као време почетка јавног надметања и позива присутне подносиоце пријава на лицитацији и овлашћене представнике правног лица, односно заступнике понуђача да преузму лицитацијске картице са бројевима по редоследу прозивања и да заузму места у првом реду, затим, оглашава предмет јавне лицитације, оглашава почетну цену и објашњава даљи поступак јавне лицитације. Након тога, оглашава лицитациони корак (лицитациони корак представла повећање понуђене цене предметне продаје у односу на предходно понуђену цену и износи 1.000,00 динара) и позива учеснике да прихвате цену увећану за лицитациони корак. Након тpeћer позива, ако није истакнута нова понуда, означава се крај лицитације и проглашава најповљнији учесник.

8. ЛИЦИТАЦИЈА СА ЈЕДНИМ УЧЕСНИКОМ

Ако је само једно лице стекло статус учесника на лицитацији, председавајуhи истог позива да прихвати почетну цену. Уколико учесник не прихвати почетну цену подизњем картице, лицитација се сматра неуспелом, тј поништава се, а то лице губи право на враћње депозита.

9. ЛИЦИТАЦИЈА СА ВИШЕ УЧЕСНИКА

Ако је више од једног лица стекло статус учесника на лицитацији, председавајући оглашава почетну цену и позива учеснике да прихвате почетну цену. Уколико нико од учесника не прихвати почетну цену, лицитација  се  сматра неуспелом, тј. поништава се, а учесници губе право на враћање депозита. Уколико учесници прихвате почетну цену, председавајући пита учеснике лицитације ко нуди цену увећану за први лицитациони корак, након чега се учесници изјашњавају подизањем лицитационе картице. Свако наредно увеhане цене је дефинисано лицитационим кораком и позивањем председавајуhег да учесници истакну понуду подизањем лицитационе картице. Утврђивање нове цене понавља се све док има понуђача, односно све док учесници истичу понуде на поново утврђену цену (председавајуhи пита ко нуди цену увеhану за један корак). Ако после другог позива председавајуhег није истакнута понуда на последње утврђену цену, председавајуhи yпyhyje учесницима последњи позив за истицање понуде. Ако ни после тpeheг позива                         није     истакнута       понуда,           председавајуhи          означава         завршетак       лицитације,            а најповољнијим понуђачем проглашава учесника који је први понудио највишу цену.

10. ОДРЖАВАІЬЕ РЕДА

Комисија је задужена да предузима мере у цилу одвијња несметаног тока лицитације и упозорава учеснике надметања и сва присутна заинтересована лица о мерама које ћe предузети у случају ометања тока лицитације. У случају ометања тока лицитације, Комисија има овлашћења да изриче меру удаљења са јавне лицитације. Учесник својим понашањем омета ток лицитације када: истиче понуде супротно правилима лицитације, омета рад Комисије на било који начин, или омета друге учеснике у току лицитације. Учесник коме је изречена мера удаљења нема право на враћање депозита. Учесник лицитације коме је изречена мера удаљења, може уложити усмено приговор на записник. Приговор не одлаже лицитацију, а о основаности приговора одлучује Комисија, непосредно по његовом улагању. Одлука комисије је коначна.

11. ЗАПИСНИК

О почетку, току и завршетку јавног надмстања (лицитације) састаља се Записник о јавном надметању (лицитацији). Чланови комисије, најповољнији понуђач или његов овлашћени заступник и учесници лицитације потписују Заппсник. Записник се састаља у три истоветна примерка, од којих два задржава Комисија, а један се одмах предаје најповопнијем понуђачу.

12. ЗАКЈЬУЧЕЊЕ УГОВОРА

Предмет продаје доделиће се оном учеснику у јавном надметању који понуди највишу цену. Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену, у року од, најдуже 5 (пет) дана од дана потписивања записника о резултатима јавне лицитације. После проглашења купца, потписивања записника и закључења Уговора о купопродаји, купац је дужан да купљена возила исплати у целости пре преузимања возила, у складу са Уговором о купопродаји закжученим са ЈКП“Наиссус“ Ниш. Учеснику који на јавној лицитацији понуди највишу цену, уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цену, док је разлику између депонованог износа и купопродајне цене учесник дужан да уплати на рачун број 105-353-37 код АИК банке. Купац који не плати продајну цену у означеном року, губи право на пoвpahaj депозита, а право на куповину резервних неупотребљаваних делова  стиче први следећи најповољнији понуђач.

Купац који не потпише Записник, или не потпише Уговор о купопродаји, или  не изврши плаћање у предвиђеном року, губи својство купца и право да учествује на будућим лицитацијама, као и право на враћње депозита. Ако купац не потпише Записник или не изврши плаћање у року од 5 дана од дана одржавања  јавне лицитације, а било је других истакнутих понуда, Уговор о купопродаји закључује се са учесником који је истакао другу највишу понуду, по цени коју је тај учесник понудио на лицитацији. Уколико ни тај учесник не потпише Записник, или не потпише Уговор  о купопродаји, или не изврши плаћање у предвиђеном року од 5 дана од дана позива за потпис уговора и он губи својство купца и право на да учествује на будуhим лицитацијама, као и право на враћање депозита. Ако проглашени купац не потпише Записник, или не потпише Уговор о купопродаји, или не изврши плаћање у предвиђеном року од 5 дана од дана одржавања јавне лицитације, а није било других истакнутих попуда, лицитација се проглашава неуспелом. Ако учесник који је истакао другу највишу понуду одбије да закључи уговор или не изврши плаћање  у предвиђеном року, лицитација се проглашава неуспелом. Депозит купца се урачунава у продајну цену. На уплаћени депозит не обрачунава се камата. Уцесницима који нису стекли право купца, вpaћa се депозит у року од 8(осам) дана од дана одржавања лицитације.

13. КОНТАКТИ

Додатне информације упутити на e-mail адресу milо[email protected].    Контакт особе: Милорад Крстиh, тел. 063 8990068. Ова Правила о поступку спровођења усменог јавног падметања —лицитације за продају расходованих неупотребљаваних резервних делова из магацина радионице у својини ЈКП“Наиссус“, биће објављена на званичном сајту под одељком Информације/Вести (https://jkpnaissus.co.rs/vesti). У оквиру огласа о лицитацији објавиhе се и Извод из наведених правила.