ОТПЛАТА СТАРОГ ДУГОВАЊА НА ВИШЕ МЕСЕЧНИХ РАТА ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА

На основу закључка Градског већа Града Ниша бр. 47-7/2020-03 од 24.01.2022. године ЈКП „Наиссус“ Ниш, у периоду од 01.02.2022. године до 30.04.2022. године омогућава свим својим корисницима да закључе уговор о признању дуга и отплати истог на рате, без обзира којој категорији потрошача припадају (домаћинства, предузетници, правна лица и др.).

Корисници који имају неизмирене обавезе за пружене услуге испоруке воде, канализације и доприноса за воду, а којима је ЈКП „Наиссус“ Ниш самостално обрачунавало и непосредно достављало задужења, моћи ће да склопе уговор за оплату насталог дуговања које се поред наведених услуга предузећа може односити и на решења о извршењу, правоснажне пресуде и обавезе по основу раније закључених уговора без обзира на временски период.

Дуговања се могу измирити у највише 60 једнаких месечних рата за физичка лица (домаћинства), док је за остале категорије потрошача максималан број једнаких месечних рата 24.

ЈКП „Наиссус“ Ниш ће извршити отпис целокупне камате дужницима који закључе уговор и изврше исплату утврђеног целокупног дуговања одједном (редовног, утуженог и уговореног дуговања).

За време трајања уговора камата се не обрачунава.

Напомињемо да корисници који припадају категорији потрошача домаћинства, могу да склопе уговор о призању дуга и отплати дуга на рате, за утрошену воду, услуге канализације и доприноса за воду код ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш. Обавезан услов за склапање уговора је да корисници немају неизмирена дуговања у ЈКП „Наиссус“ Ниш.

За више информација заинтересовани се могу обратити на бројеве телефона 502 729 и 502 758, или у просторијама Сектора трговине ЈКП“Наиссус“ Ниш, у улици Кнегиње Љубице 1/I.