Набавка, транспорт и уградња апликативног софтвера са четири припадајуће базне станице за даљинско очитавање кућних водомера, јн број 39575/1-8-60