Набавка моторних возила обликована у 3 (три) партије, за партију 1.1.41.3 – Путнички аутомобили до 1700 цм³, ЈН (39298/1-01-43)