Kontrola i kvalitet vode

Jedan od osnovnih preduslova za dobrozdravlje stanovništva je higijenska i zdravstvena ispravnost vode za piće.

            U JKP Naissus-u prisutan je visok nivo monitoringa zdravstvene ispravnosti i kvaliteta vode u svim delovima proizvodnog procesa, počev od izvorišta, rezervoara do krajnjih tačaka distributivne mreže.Sistematski monitoring kvalitata vode podrazumeva vršenje osnovnih i periodičnih pregleda uzoraka vode u skladu sa zakonskom regulativom.

Sistematski monitoring obavljajusvakodnevno Služba sanitarne kontrole sa laboratorijom i Institut za javno zdravlje Niš.Dodatne kontrole fizičko-hemijske i hidribiološke analize vode vrše se u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“ iradiološka ispitivanja u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“ u Beogradu. Godišnje se odradi preko 13.000 uzoraka na ispravnost. Niški vodovodni sistem ima nizak procenat neispravnosti vode za piće. Najčešći uzrok neispravnosti je mutnoća vode i tada su izvorišta van funkcije.

Voda za piće koja se distribuira stanovnicima Niša odlikuje se:

  • povoljnim organoleptičkim, fizičkim i hemijskim osobinama.
  • blago je alkalna, a vrednosti za tvrdoću je svrstavaju u srednje tvrde vode (10-15 °dH).
  • odsustvom nitrita, amonijaka i niskim vrednostima nitrata.
  • odsustvom mikroelemenata (Al, As,B, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Mn, Pb, Zn, Si, …).
  • voda nije opterećena organskim materijama.

            Mikrobiološki pregled vode pokazuje da voda kojom se snabdevaju građani Niša mikrobiološki ispravna i bezbedna po zdravlje stanovništva.

            Ispitivanje kvaliteta vode za piće grada Niša vrši se u internoj laboratoriji preduzeća. Svakodnevno se analizira oko 40 uzoraka prema Godišnjem planu uzorkovanja. Istovremeno oko 30 uzoraka uzima i Institut za javno zdravlje Niš. Kompetentnost laboratorije potvrđena je akreditacijom od strane Akreditacionog tela Srbije, u skadu sa zahtevima standarda SRPS ISO /IEC 17025:2006. Prvaakreditacija dodeljena je 29.04.2015. a obnovljena je 29.07. 2019. i važi do 28.07.2023. godine.

Pored vode za piće, laboratorija je akreditovana i za podzemne, tehnološke, površinske i otpadne vodeza koje i vrši uslužnu analizu vode na zahtev korisnika.

            U JKP Naissus-u velika pažnja posvećuje se kontroli kvaliteta vode za piće obzirom da je reč o osnovnoj životnoj namirnici koja se koristi za piće, pripremu hrane i obavljanje osnovnih higijenskih potreba stanovništva.

Voda iz javnog sistema za vodosnabdevanje grada Niša odgovara svim parametrima kvaliteta po Pravilniku o higijenskoj ispravnostivode za piće (Sl. List SRJ 42/98, 44/99 i 28/19), pa samim tim JKP Naissus vrši snabdevanje potrošača higijenski ispravnom vodom za piće.