ЈКП „НАИССУС“ НИШ ПОЗИВА ПОТРОШАЧЕ ДА ИЗМИРЕ ДУГОВАЊА ЗА ВОДУ НА ВЕЋИ БРОЈ РАТА

На основу закључка Градског већа Града Ниша бр. 1615-11/2023-03 од 22.01.2023. године ЈКП „Наиссус“ Ниш, у периоду од 01.12.2023. године до 31.03.2024. године омогућава свим својим корисницима да закључе уговор о признању дуга и отплати истог на рате, без обзира којој категорији потрошача припадају (домаћинства, предузетници, правна лица и др.).

Корисници који имају неизмирене обавезе за утрошену воду и услуге канализације, а којима је ЈКП „Наиссус“ Ниш самостално обрачунавало и непосредно достављало задужења, моћи ће да склопе уговор за отплату насталог дуговања које се поред наведених услуга Предузећа може односити и на решења о извршењу, правоснажне пресуде и обавезе по основу раније закључених уговора без обзира на временски период.

Дуговања физичких лица (домаћинства), се могу измирити у највише 60 једнаких месечних рата код дуговања до 500.000 динара, односно 96 једнаких месечних рата за оне чије дуговање премашује овај износ. Износ рате приликом скапања уговора, за ову категорију потрошача, не може бити мањи од 1.500,00 динара.

Осталим категоријама потрошача (предузетници, правна лица и др.) омогућено је склапање уговора на највише 24 рате уз обавезно учешће у висини од 20% од висине дуга. Минималини износ рате код ових корисника је 3.000.00 динара.

Дужницима у статусу социјалне потребе, Предузеће у оквиру ове акције пружа могућност склапања уговора о репрограму дуга, уз услован отпис камате, на највише 120 месечних рата, чији износ не може бити мањи од 1000,00 динара. Код ових потрошача ЈКП „Наиссус“ Ниш ће уплатом последње рате по склопљеном уговору извршити отпис камате по основу дуга.

ЈКП „Наиссус“ Ниш ће извршити отпис целокупне камате дужницима који закључе уговор и изврше исплату утврђеног целокупног дуговања одједном (редовног, утуженог и уговореног дуговања).

За време трајања уговора камата се не обрачунава.

Напомињемо да корисници који припадају категорији потрошача домаћинства, могу да склопе уговор о призању дуга и отплати дуга на рате, за утрошену воду, услуге канализације и доприноса за воду код ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш. Обавезан услов за склапање уговора је да корисници немају неизмирена дуговања у ЈКП „Наиссус“ Ниш. За више информација заинтересовани се могу обратити на бројеве телефона 502 729 и 502 747, или у просторијама Сектора трговине ЈКП“Наиссус“ Ниш, у улици Кнегиње Љубице 1/1 (зграда у дворишту).