Osnovni podaci o preduzeću

Poslovno ime: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU „NAISSUS“ NIŠ

Skraćeni naziv: JKP „NAISSUS“ NIŠ

Pravna forma: Javno preduzeće

Osnivač: Grad Niš

Matični broj: 07211856

Poreski broj: PIB: 100667004

Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava – JB KJS: 81702

Šifre delatnosti: 36.00, 37.00

Delatnosti: Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode.Uklanjanje otpadnih voda

Adresa sedišta: Kneginje Ljubice 1/1, Niš, Srbija

Nadležna gradska uprava: Gradska uprava grada Niša – Sekretarijat za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj

Elektronska adresa: info@naissus.co.rs

Web adresa: www.naissus.co.rs

Telefon: 018/502-744;

Faks: 018/502-715; 502-612

JKP „Naissus“ Niš je osnovano 1937. godine. Od tada do danas desile su se mnogobrojne statusne promene. Danas preduzeće posluje na osnovu Odluke o osnivanju javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš (Sl.l grada Niša br. 5/2013 – prečišćen tekst 5/2014 i 133/16) i obavlja delatnost od opšteg interesa kojim se obezbeđuju uslovi života i rada građana, privrednih i drugih subjekata na području grada i pruža usluge:

  • skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
  • uklanjanje otpadnih voda
  • rad kanalizacionih sistema i uređaja za obradu otpadnih voda
  • sakupljanje i transport industrijskih, komunalnih i drugih otpadnih voda kao i kišnice, korišćenjem kanalizacionih mrež, kolektora, pokretnih tankova ili drugih vidova transporta
  • obradu / prečišćavanje otpadnih voda (ukljunjujući kanalizacione i industrijske otpadne vode i vodu iz bazena za kupanje) primenom fizičkih hemijskih i bioloških procesa
  • održavanje i čišćenje odvodnih kanala i drenažu, uključujući deblokiranje odvoda
  • arhitentoska delatnost
  • inženjerska delatnost i tehničko savetovanje

Preduzeće obavlja svoju delatnost na području 5 gradskih opština: Medijana, Pantelej, Crveni Krst, Palilula i Niška Banja, kao i opštine Babušnice, Bela Palanka i Doljevac.

VIZIJA:

„Da preduzeće postane uspešno i samoodrživo u oblasti vodosnabdevanja i kanalisanja u regionu.“

MISIJA:

„da u budućnosti po najvišim standardima snabdevamo potrošače dovoljnim količinama zdrave pijaće vode, pružamo usluge evakuisanja i prečišćavanja otpadnih voda, i sve to po održivim cenama uz poštovanje zdravstvene zaštite i zaštite životne sredine“