Грађевински материјали и припадајући производи, обликовани у 5 (пет) партија, ради закључења оквирних споразума, партија 1.1.26.1: Армирано бетонски елементи за шахте