Medijacija umesto parničnog postupka zbog neplaćenih računa

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Javno komunalno preduzeće “Naissus“ Niš je u petak 10.05.2019.god. sa Višim i Osnovnim sudom potpisalo protokol o saradnji u primeni posredovanja kao alternativnog načina rešavanja sporova. Građani koji zbog dugovanja budu tuženi, medijacijom će izbeći parnični postupak i visoke sudske troškove.

Kako JKP “Naissus“ Niš ima veliki broj predmeta pred sudovima, radi naplate svojih dospelih potraživanja, kao i veliki broj potraživanja koja dospevaju i koja će svakako biti predmet budućih utuženja, ovo je dobar način i postoji obostrani interes za rešavanje ovih sporova van ročišta, kako bi se izbegli nepotrebni troškovi parničnog postupka.

Za razliku od uloge sudije koji treba da presudi, uloga medijatora je da pomogne stranama da pregovaraju i da kroz pregovore dođu do sporazumnog rešenja, on nije taj koji nudi rešenje, put do rešenja treba da pronađu same stranke. Takođe, usled velike opterećenosti sudova, redovni sudski postupci mogu trajati godinama. Imajući u vidu da je postupak posredovanja veoma brz i hitan postupak, koji u smislu odredbe čl. 15 Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, se sprovodi bez odlaganja, u najkraćem mogućem vremenu, potpisnici protokola imaju interesa da sporovi u kojima JKP “Naissus“ Niš, utužuje korisnike usluga, budu okončani u najkraćem roku.

Nakon posredovanja, kada postupak bude okončan zaključenjem sporazuma o rešavanju spora posredovanjem, nakon zaključenja istog, obe strane mogu pristupiti zaključenju Ugovora o otplati duga na rate, koji će formulisati poverilac i istim definisati način i dinamiku isplate dugovanja, a u skladu sa već postignutim sporazumom.

Ostale vesti