Контрола и квалитет воде

Контрола и квалитет воде

Један од основних предуслова за добро здравље становништва је хигијенска и здравствена исправност воде за пиће.

У јавном комуналном предузећу Наиссус присутан је висок ниво мониторинга здравствене исправности и квалитета воде у свим деловима производног процеса, почев од изворишта, резервоара, до крајњих тачака дистрибутивне мреже.

Систематски мониторинг квалитета воде подразумева вршење основних и периодичних прегледа узорака воде у складу са законском регулативом.

Систематски мониторинг обављају свакодневно Служба санитарне контроле са лабораторијом и Институт за јавно здравље Ниш.

Додатне контроле физичко-хемијске и хидробиолошке анализе воде врше се у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и радиолошка испитивања у Институту за нуклеарне науке „Винча“ у Београду.

Годишње се одради преко 13.000 узорака на исправност.

Нишки водоводни систем има низак проценат неисправности воде за пиће.

Најчешћи узрок неисправности је мутноћа воде и тада су изворишта ван функције.

Вода за пиће која се дистрибуира становницима Ниша одликује се:

  • Повољним органолептичким, физичким и хемијским особинама;
  • Благо је алкална, а вредности за тврдоћу је сврставају у средње тврде воде (10-15 °dH);
  • Одсуством нитрита, амонијака и ниским вредностима нитрата;
  • Одсуством микроелемената (Al, As, B, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Mn, Pb, Zn, Si, …);
  • Вода није оптерећена органским материјама.

Микробиолошки преглед воде показује да вода којом се снабдевају грађани Ниша микробиолошки исправна и безбедна по здравље становништва.

Испитивање квалитета воде за пиће града Ниша врши се у интерној лабораторији предузећа.

Свакодневно се анализира око 40 узорака према Годишњем плану узорковања.

Истовремено око 30 узорака узима и Институт за јавно здравље Ниш.

Компетентност лабораторије потврђена је акредитацијом од стране Акредитационог тела Србије, у скаду са захтевима стандарда СРПС ИСО / ИЕЦ 17025:2006.

Прва акредитација додељена је 29.04.2015. године, а обновљена је 29.07. 2019. године, и важи до 28.07.2023. године.

Поред воде за пиће, лабораторија је акредитована и за подземне, технолошке, површинске и отпадне воде за које и врши услужну анализу воде на захтев корисника.

У јавном комуналном предузећу Наиссус, велика пажња посвећује се контроли квалитета воде за пиће обзиром да је реч о основној животној намирници која се користи за пиће, припрему хране и обављање основних хигијенских потреба становништва.

Вода из јавног система за водоснабдевање града Ниша одговара свим параметрима квалитета по Правилнику о хигијенској исправностиводе за пиће (Сл. Лист СРЈ 42/98, 44/99 и РС 28/19), па самим тим ЈКП Наиссус врши снабдевање потрошача хигијенски исправном водом за пиће.