Надзорни одбор

Небојша Јорданов, председник

 

Рођен је 02.09.1966. године. Дипломирао је на Електронском Факултету Универзитета у Нишу 1999. године.

 

Радно искуство

 

2017. –                 ЈКП „Медијана“ Ниш: Извршни Директор за оперативне послове

2013. – 2017.      ЈКП „Медијана“ Ниш: Помоћник директора за техничке и оперативне послове

2011. – 2013.      ЈКП „Медијана“ Ниш: Координатор Центра за засштиту животне средине и одрживи развој

2009. – 2011.      ЈКП „Медијана“ Ниш: Руководилац развоја и квалитета

2007. – 2009.      ЈКП „Медијана“ Ниш: Инжењер развоја

2006. – 2007.      Еу „ЈУГОРЕНТГЕН“ А.Д. Ниш: Руководилац контроле и квалитета

2003. – 2006.      Еу „ЈУГОРЕНТГЕН“ А.Д. Ниш: Руководилац конструкционог бироа – развоја

2002. – 2003.      Еу „ЈУГОРЕНТГЕН“ А.Д. Ниш: Инжењер развоја

2001. – 2002.      Еу „ККЦ“ Д.О.О Ниш: Руководилац одељења завршне обраде

1999. – 2001.      Еу „ККЦ“ Д.О.О Ниш: Асистент у одељењу завршне обрад

1993. – 1997.      Предузеће „JONEX“ са П.О.: Сувласник и директор

НЕБОЈША ЈОРДАНОВ

Датум рођења: 02. 09. 1966.

Радно искуство

2007. до данас ЈКП „Медиана“ – Ниш

Радно место:

2017. – до данас Извршни директор за оперативне послове

2013. – 2017. Помоћник директора за техничке и оперативне послове

2011. – 2013. Координатор Центра за заштиту животне средине и одрживи развој

2009. – 2011. Руководилац развоја и квалитета

2007. – 2009. Инжењер развоја

2002. – 2007. Еи „ЈУГОРЕНДГЕН“ А.Д.Ниш

Радно место:

2006. – 2007. Руководилац контроле и квалитета

2003. – 2006. Руководилац конструкционог бироа – развоја

2002. – 2003. Инжењер развоја

1999. – 2002. Еи „ККЦ“ Д.О.О. Ниш

Радно место:

2001. – 2002. Руководилац одељења завршне обраде 

1999. – 2001. Асистент у одељењу завршне обраде

1993. – 1997. Предузеће „JONEX“ са П.О.

Радно место:

1993. – 1997. Сувласник и директор предузећа

Образовање:

1999. Дипломирани инжењер електронике Електронски факултет – Ниш

Радна и пословна достигнућа:

– За време рада у „ЈУГОРЕНДГЕН“ А.Д. Ниш руководилац пројекта развоја зрачника за рендген апарат „Плафостат“– Клинички центар, Београд

– У периоду од 1987. до 2008. године сарадник у изради неколико десетина инвестиционих елабората према Фонду за развој Републике Србије – сви су одобрени и реализовани. Поменути пројекти су из области унапређења индустријске производње, пољопривреде, прехрамбене индустрије, заштите животне средине-отпадне воде развоја предузетништва и слично.

– За време рада у ЈКП „Медиана“ Ниш, аутор или коаутор више реализованих идејних решења-пројеката:

•Сакупљање и транспорт отпада у општини Мерошина

•Унапређење рада зимске службе

•Техничко унапређење погона за рециклажу ПЕТ-а

•Идејно решење ГИС-а, члан институционалне радне групе-2012.

•Идејно решење за подземне контејнере

•Управљање отпадом у викенд насељима

•Рециклажна острва

•Идејно решење за соларно загревање санитарне воде-није реализован

•Идејно решење „Рециклажног центра“

•Нацрт Локалног плана за управљање рециклабилним отпадом

•Програм уклањања дивљих депонија

•Отклањање забране депоновања отпада на депонији-сметлишту Бубањ кроз извршење наложених мера Републичке инспекције за заштиту животне средине

•Учешће у изради Регионалног плана за управљање отпадом

•Мониторинг депоније-сметлишта Бубањ

•Координатор Савета градоначелника Града Ниша за управљање отпадом-2012

•Члан координационе радне групе за ревизију Локалног плана за управљaње отпада-2014.

•Идејно решење, пројектно сагледавање и увођење накнаде за одлагање комуналног отпада-април 2014.

•Члан институционалне радне групе за питања ромске популације-2018.

•Члан институционалне радне групе за питања ромске популације-2022

 

Стручно усавршавање-сертификати:

•Интерни проверавач за процес стандардизације QMS/EMS/OHSAS (систем менаџмента квалитетом)– Ниш, јун 2007

•Национални стручњак за управљање одржавањем– Копаоник, март 2008.

•Обука за издавање интегрисане дозволев– Управљање отпадом, Београд новембар 2008.

•Обука за израду Планова управљања отпадом на општинском и регионалном нивоу– Београд, новембар 2008.

•Управљање пројектима финансираних из фондова европске уније- Београд, март 2013.

•Политика и циљеви одрживог развоја, Београд, новембар 2013.

•Програм професионалног усавршавања из области заштите животне средине- Београд, април 2015.

•Семинар амбасаде Јапана за јавна предузећа- Београд, јун 2015

•Програм професионалног усавршавања- Примена регулативе у области заштите животне средине- Београд, септембар 2015.

•Стручњак за управљање отпадом- Београд, мај 2016.

•Програм професионалног усавршавања- Регулатива у области индустријског загађења и управљања отпадом- Београд, јул 2016.

•Корпоративно управљање у јавним предузећима, друштвима капитала и привредним друштвима- Ниш, јун 2017.

•Читање и разумевање финансијских извештаја – Београд, 2018.

Александар Милошевић, члан

 

Рођен је 1974. године у Нишу. Основну школу и гимназију „Бора Станковић“ (природно-математички смер) завршио је у Нишу. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Нишу на смеру Привредни развој. Говори енглески језик и служи се француским језиком.

Ожењен је и отац двоје деце.

 

Радно искуство

 

2007.  –              ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш: координатор службе за трнаспорт, директор сектора за

информационе технологије и односе са јавношћу, руководилац службе за

информационе технологије и односе са јавношћу, помоћник директора

2017.  – 2022.   ЈКП „Горица“ Ниш: члан надзорног одбора

2015. – 2016.   „Герентолошки центар“ Ниш: В.Д. Директора

Александар Милошевић, дипломирани економиста

Рођен сам у Нишу 1974. године. Основну школу и гимназију „Бора Станковић“ (природно-математички смер) завршио сам у Нишу. Дипломирао на Економском факултету у Нишу на смеру Привредни развој са општим успехом 7,56 (седам и 56/100) у току студија и оценом 10 (десет) на дипломском испиту.

У периоду од  2005. године до  2007. године сам, као дипломирани економиста, био запослен у ЈКП „Тржница“- Ниш на радном месту координатор за информисање. 

Од фебруара 2007. године  до данас, запослен сам у ЈКП „Паркинг-сервис“ –  Ниш, на различитим позицијама: координатор службе за транспорт, директор сектора за информационе технологије и односе са јавношћу, руководилац службе за информационе технологије и односе са јавношћу, помоћник директора.

У току 2015. и  2016. године обављао сам  дужност вршиоца дужности директора Установе за смештај одраслих и старијих лица „Геронтолошки центар“ –  Ниш. 

У периоду од 2017. до 2022. године, обављао сам дужност члана  надзорног одбора ЈКП „Горица“ Ниш.

Говорим енглески језик и служим се француским. Поседујем виши ниво познавања Microsoft Office пакета као и Internet-а. Такође, поседујем сертификат за успешно положен курс „Електронско канцеларијско пословање“.

Похађао сам едукације за најновије верзије стандарда система менаџмента квалитета ISO 9001:2015 и система управљања заштитом животне средине 14001:2015 у организацији тренера из сертификационе куће Quality Austria.

Ожењен сам, отац двоје деце.

Дејан Јордановић, члан из реда запослених

 

Рођен је 1975. године. Дипломирао је 2001. године на Машинском факултету Универзитета у Нишу.

 

Радно сикуство

 

2008. –                   ЈКП „Наиссус“ Ниш: Главни инжењер развоја; Директор инвестиција и развоја;

                               Руководилац сектора инвестиција и развоја; Руководилаца инвестиционо-техничког сектора.

2012. – 2012.       TAHAL Group International (Serbia): Инжењер консултант (краткорични пројекат)

2006. – 2008.       Конзорцијум консултаната SETEC Engineering – Vojvodinaprojekt – FIDECO: Инжењер консултант / Помоћник директора пројекта

2004. – 2006.       Конзорцијум консултанатаGauff Ingenieure – SETEC Engineering – FIDECO: Инжењер консултант

2004. – 2004.       GTZ International Services: Стручни сарадник на пословима стратешког планирања

2003. – 2004.       Регионална привредна комора Ниш: Срадник у Удружењу за енргетику, металску и електро индустрију.

Lični podaci                       

Ime / Prezime   Dejan Jordanović

Adresa  Studenička 56 B / 7, 18000 Niš, Srbija

Telefoni              

E-mail   dejan.jordanovic@gmail.com

Nacionalnost     Serbian

Datum rođenja 26.01.1975.

Pol         Muški

Obrazovanje     

Period  10/1993 – 04/2001

Stečeno zvanje Diplomirani inženjer mašinstva

Naziv insitucije u kojoj je zvanje stečeno    Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu

Stepen prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

VII stepen prema nacionalnoj klasifikaciji

Poznavanje jezika          

Maternji jezik    srpski

Ostali jezici       

Procena nivoa poznavanja                           Razumevanje    Govor    Pisanje

Evropski nivo (*)                              Slušanje               Čitanje Govorna interakcija        Govorna produkcija       

Engleski                                               C1                           C1                           C1                           C1                           C1

Nemački                              Gothe-Zertifikat B2

                (*)  Zajednički evropski referentni okvir za jezike

Članstvo u profesionalnim udruženjima              

Profesionalno udruženje 1 / pozicija      Inženjerska komora Srbije / član sa 2 (dve) inženjerske licence za oblast hidrotehnike

Profesionalno udruženje 2 / pozicija      Asocijacija za zaštitu i očuvanje voda Južne Srbije

Ključne kvalifikacije      

–              Iskustvo u opštem poslovnom razvoju;

–              Iskustvo u administraciji ugovora;

–              Specifično iskustvo u implementaciji i koordinaciji projekata u oblasti zaštite životne sredine i voda;

–              Upravljanje projektima koji su finansirani, kako iz lokalnih fondova, tako i iz različitih međunarodnih finansijskih institucija;

–              Upravljanje projektima uključujući kompletan konsalting i inženjering;

–              Vođenje projekata uključujući kompletan konsalting i inženjering;

Radno iskustvo

Period  12/2008 – trenutno

Pozicija                Glavni inženjer razvoja / Direktor investicija i razvoja / Rukovodilac sektora investicija i razvoja / Rukovodilac investiciono-tehničkog sektora

Glavne aktivnosti i odgovornosti              –              Vođenje i upravljanje regionalnim i međunarodnim projektima u oblasti snabdevanja vodom za piće i otpadnih voda;

–              Upravljanje projektovanjem i razvojem komunalne infrastrukture;

–              Priprema i implementacija procesa investicione izgradnje objekata;

–              Određivanje uslova za priključenje na postojeću komunalnu infrastrukturu;

–              Učešće u regionalnim i međunarodnim projektima u oblasti snabdevanja vodom i otpadnih voda;

–              Priprema razvojno-investicionih planova;

–              Razvoj i usklađivanje razvojnih planova i planova izgradnje komunalne infrastrukture sa nadležnim graskim institucijama;

–              Organizacija analize vodovodne i kanalizacione mreže, geografskog informacionog sistema, merenja i monitoringa mreže;

Ime i adresa poslodavca               JKP za vodovod i kanalizaciju “Naissus”, Kneginje Ljubice I/1, Niš, Srbija

Vrsta delatnosti ili sektor            Sektor vodosnabdevanja i otpadnih voda

Period  07/2012 – 12/2012

Pozicija                Inženjer konsultant (oročeni kratkoročni projekat)

Glavne aktivnosti i odgovornosti              Program finansiran od strane nemačke vlade preko KfW banke – Program u oblasti vodovoda I kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji

–              Administracija ugovora;

–              Kontrola i nadzor nad distribucijom vodovodnog materijala;

–              Nadzor nad izvođenjem radova;

–              Konačna primopredaja radova;

–              Kompletna administracija investicionih fondova i kontrola troškova;

Ime i adresa poslodavca               TAHAL Group International (Serbia), Vladete Kovačevića 2a, Beograd, Srbija

Vrsta delatnosti ili sektor            Sektor vodosnabdevanja i otpadnih voda

Period  06/2006 – 12/2008

Pozicija                Inženjer konsultant / Pomoćnik direktora projekta

Glavne aktivnosti i odgovornosti              Program finansiran od strane nemačke vlade preko KfW banke – Rehabilitacija gradskih vodovoda i kanalizacionih sistema u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Beogradu – III faza – Mere prioritenog investiranja

–              Generalni nadzor nad sprovođenjem programa;

–              Podrška javnim komunalnim preduzećima u projektovanju, revizija projekata, kao i pregled i davanje saglasnosti na specifikacije za izvođenje radova i nabavku dobara i usluga;

–              Priprema tenderske dokumentacije usaglašene sa međunarodnim zahtevima, podrška u tenderskim procesima, evaluacija tendera i dodeljivanje ugovora za izvođenje radova i nabavke dobara i usluga;

–              Nadzor nad izvođenjem radova, uključujući i konačni obračun i primopredaju izvedenih radova;

–              Promovisanje i uvođenje novih tehnologija i materijala, uključujući edukaciju kadrova javnih komunalnih preduzeća;

–              Kompletna administracija investicionih fondova i kontrola troškova;

Ime i adresa poslodavca               Konzorcijum konsultanata SETEC Engineering – Vojvodinaprojekt – FIDECO, Kralja Milana 25/IV, Beograd, Srbija

Vrsta delatnosti ili sektor            Sektor vodosnabdevanja i otpadnih voda

Period  08/2004 – 06/2006

Pozicija                Inženjer konsultant

Glavne aktivnosti i odgovornosti              Program finansiran od strane nemačke vlade preko KfW banke – Rehabilitacija gradskih vodovoda i kanalizacije u Novom Sadu, Nišu i Beogradu – II faza

–              Podrška javnim komunalnim preduzećima u projektovanju, revizija projekata, kao i pregled i saglasnost na specifikacije za izvođenje radova i nabavku dobara i usluga;

–              Priprema tenderske dokumentacije usaglašene sa međunarodnim zahtevima, podrška u tenderskim procesima, evaluacija tendera i dodeljivanje ugovora za izvođenje radova i nabavke dobara i usluga;

–              Nadzor nad izvođenjem radova, uključujući i konačni obračun i primopredaju izvedenih radova;

–              Promovisanje i uvođenje novih tehnologija i materijala, uključujući edukaciju kadrova javnih komunalnih preduzeća;

–              Kompletna administracija investicionih fondova i kontrola troškova;

–              Uvođenje osnova GIS, metodologije za smanjenje gubitaka i mernih zona u sistemu;

Ime i adresa poslodavca               Konzorcijum konsultanata  Gauff Ingenieure – SETEC Engineering – FIDECO, Kralja Milana 25/IV, Beograd, Srbija

Vrsta delatnosti ili sektor            Sektor vodosnabdevanja i otpadnih voda

Period  02/2004 – 08/2004

Pozicija                Stručni saradnik na poslovima strateškog planiranja

Glavne aktivnosti i odgovornosti              Program finansiran od strane EU preko EAR (Evropska agencija za rekonstrukciju) – Program podrške opštinama istočne Srbije

–              Identifikovanje strateških ciljeva opštine i definisanje prioritetnih mera;

–              Razvoj projekata iz oblasti infrastrukture, lokalnog ekonomskog razvoja i jačanja institucionalnih kapaciteta lokalne samouprave;

–              Identifikovanje relevantnih meritornih indikatora o trenutnom stanju komunalne infrastrukture;

–              Priprema indikatora performansi i studije stanja komunalnih aspekata;

–              Izrada strateškog akcionog plana opštine Sokobanja;

–              Priprema projekata za finansiranje i dalju implementaciju;

Ime i adresa poslodavca               GTZ International Services, Glavna projektna kancelarija, Zaječar, Srbija

Vrsta delatnosti ili sektor            Strateško planiranje

Period  02/2003 – 02/2004

Pozicija                Saradnik u Udruženju za energetiku, metalsku i elektro industriju

Glavne aktivnosti i odgovornosti              –              Tehnička podrška privrednim subjektima – članovima komore;

–              Konsultacije, pomoć u traženju poslovnih partnera, organizacija zajedničkih nastupa;

–              Organizacija zajedničke posete strukovnim sajmovima;

–              Organizovanje treninga, seminara, tematskih radionica i javnih rasprava;

–              Podrška i razvoj sistema upravljanja kvalitetom u preduzećima članovima komore;

                          Ime i adresa poslodavca     Regionalna privredna komora Niš

Vrsta delatnosti ili sektor           

Privreda

    Ostale veštine i kompetencije             

Kompjuterske veštine i kompetencije   Iskustvo u radu sa programima na WINDOWS OS, posebno OFFICE paketa, ali i specijalizovanih inženjerskih softvera, poput AutoCAD-a, MS Project…

Vozačka dozvola

                B  kategorija

Dodatne informacije od značaja               Međunarodni skupovi:

                •              Stokholm, Švedska – Studijska poseta i edukacija iz oblasti postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda;

•              Niš, Srbija – Međunarodni stručni skup sa temom “Savremene tehnologije u tretmanu otpadnih voda”;

•              Bari, Italija – Stručni seminar “Monitoring i rehabilitacija zagađenih oblasti koje ugrožavaju snabdevanje stanovništva pijaćom vodom”;

                •              Niška Banja, Srbija – Međunarodna konferencija “Otpadne vode, čvrst otpad i opasan otpad”

•              Brisel (EU Parlament), Belgija – Stručni seminar „Voda kao višestruki resurs“;

•              Niš, Srbija – Regionalna konferencija o javno-privanim partnerstvima (USAID);

                •              Niš, Srbija –  Regionalna konferencija na temu javno-privatnih partnerstava – iskustva iz regiona;

•              Brisel, Belgija – Seminar “Resourceful Water”;

•              Niš, Srbija – EjaurEau III, the European federation of national water services, redovna godišnja sesija;

•              Madrid, Španija – Tehnička studijska poseta, posete objektima iz oblasti pitkih I otpadnih voda, prisustvo edukativnim sesijama i sastanci sa relevantnim partnerima iz Španije

•              Niš, Srbija – Srpsko – Mađarski forum na temu upravljanja vodama

•              Hrvatska – Tehnička studijska poseta – član ekspertske delegacije za projekte iz oblasti životne sredine;

Objavljeni stručni radovi:

o             First results of IWA methodology implementation in DMA in Nis,

o             Contracting Models for Design, Build, Financing and Operation of Municipal Wastewater Treatment Plants in the Course of Implementation of EU Directives,

o             Construction of Municipal Wastewater Treatment Plants according to DBFO Model,

o             Analysis and Calculation of Deficiency in Drinking Water Reservoirs Capacity in Nis Water Supply System,

o             Planning and Design of Small Capacity Urban Wastewater Treatment Plants,

o             Definition of Priority Investment Projects as a Condition for EU Financing the Construction of Wastewater Treatment Plant and Related Infrastructure

               

Članstvo u stručnim telima:

•              Član Tehničkog saveta JKP za vodovod i kanalizaciju “Naissus” Niš

•              Član Akcionog tima za smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu JKP za vodovod i kanalizaciju “Naissus” Niš

•              Član Odbora za energetsku efikasnost JKP za vodovod i kanalizaciju “Naissus” Niš

•              Sertifikovani trener IAWD za izgradnju kapaciteta u oblasti energetske efikasnosti u sistemima vodosnabdevanja

Руководство

В.Д. Директора, Тамара Милић

 

 

Рођена је 11.07.1986. године у Нишу. Основну школу и гимназију „11. октобар“ завршила је у Белој Паланци. Звање дипломираног инжењера заштите на раду стиче на Факултету заштите на раду Универзитета у Нишу 2011. године. Звање мастер инжењера заштите на раду и мастер инжењера заштите животне средине на смеру управљање комуналним системом стиче 2011. односно 2015. године. Говори течно енглески језик.

Радно искуство:

2023. – ЈКП „Наиссус“ Ниш: В.Д. Директора
2021.-  2023. – ЈКП „Наиссус“ Ниш: Извршна директорка за технички систем
2020. – ЈП „Паркинг сервис“ Ниш: Председница надзорног одбора
2020. – 2021. ЈКП „Наиссус“ Ниш: Руководилац сектора
2019. – 2020. Про Тент Обреновац: Водећи стручни сарадник за БЗНР
2016. – 2020. Градска Општина Медијана: Члан општинског већа
2013. – 2018. ЈКП „Наиссус“ Ниш: инжењер изворишта, сарадник за безбедност и здравље на раду, шеф службе БЗНР и ЗЖРС, шеф пројектног финансирања, шеф службе за безбедност и здравље на раду
2012. – 2013. Бизнис центар Јулијана Н.М: послови безбедности и здравља на раду.

 

Izvršna Direktorka za poslovni sistem, Hilda Milenković

Rođena je 27.01.1976. godine u Nišu. Osnuvnu školu „Ratko Vukićević“ i Srednju Ekonomsku školu završila je u Nišu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univetziteta u Nišu. Pored zvanja diplomiranog ekonomiste stekla je posebna zvanja ovlašćenog računovođe i medijatora. Stalni je sudski veštak za ekonomsko – finansijsku oblast gde su joj računovodstvo i porezi uža specijalnost. Bavila se istraživačkim radom i autor je više radova iz oblasti forenzičkog računovodstva. Govori tečno nemački, a služi se engleskim jezikom.

 

Radno iskustvo:

2023. – JKP „Naissus“ Niš: Izvršna direktorka za poslovni sistem
2019.
– 2023. – JKP „Naissus“ Niš: Rukovodilac finansijskog sektora
2016. – 2019. – JKP „Naissus“ Niš: Pomoćnica direktora za finansijske poslove
2014. – 2016. – JKP „Naissus“ Niš: Rukovodilac finansijskog sektora
2013. – 2014. – JKP „Naissus“ Niš: Šefica računovodstva
2008. – 2013. – „Porr – Werner&Weber Environmental tehnologies“: Šefica računovodstva
2005. – 2008. – „Koka – komerc“ Niš: Šefica računovodstva
2004. – 2005. – „Eurolift“ Niš: Računovodstvo i obračun poreza
1995. – 2003. – „11. Novembar“ doo: Računovodstvo; Zamenica direktora

Izvršni direktor za tehnički sistem, Milan Cvetković

Rođen je 28.01.1984. godine u Nišu. Osnovnu školu „Vožd Karađorđe“ i Prvu nišku gimnaziju „Stevan Sremanc“ završio je u Nišu. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 2009. godine stiče zvanje master inženjer maštinstva na smeru Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering. Na istom fakultetu je 2013. godine, u okviru modula Međunarodni projektni menadžment i preduzetništvo, stekao zvanje master inženjer menadženta. Bavio se istraživačkim radom u okviru više domaćih i međunarodnih projekata u periodu od 2005. do 2008. godine. Autor je više naučno istraživačkih radova. Govori tečno engleski jezik.

Radno iskustvo:

2023. – JKP „Naissus“ Niš: Izvršni direktor za tehnički sistem
2022.– 2023 – JKP „Naissus“ Niš: Tehnički rukovodilac službe ovlašćene za kontrolisanje i overavanje vodomera
2022. – 2022 – JKP „Naissus“ Niš: Rukovodilac sektora proizvodnje i distribucije vode, KKC i EMO
2019. – 2022. – JKP „Naissus“ Niš: Šef službe zamene i servisiranja vodomera
2019. – 2019. – JKP „Naissus“ Niš: Vodeći inženjer KKC
2019. – 2019. – JKP „Naissus“ Niš: Vodeći inženjer mašinskog održavanja
2014. – 2019. – JKP „Naissus“ Niš: Šef Mašinskog odeljenja
2011. – 2014. – JKP „Naissus“ Niš: Inženjer izvorišta
2010. – 2013. – EEN Serbia (Europen Enterprice Network): Stručni saradnik konzorcijuma
2009. – 2010. – szr Rial: Inženjer pripravnik
2009. – 2010. – NL PRO: Stručni saradnik