Cenovnik usluga za vodomere

JKP „Naissus" – Niš pruža usluge servisiranja, kontrolisanja, overavanja i zamene vodomera:

Potrošačima, koji su u sistemu JKP „Naissus" (NIVOS) sa statusom "samostalni", ne vrši se naplata usluga (demontaža/montaža, servisiranje i overavanje), osim u slučajevima oštećenja vodomera izazvanog nepažnjom potrošača. Potrošači NIVOS-a sa statusom "kontrolni" plaćaju usluge svaki put kada dođe do zamene vodomera (demontaža/montaža, servisiranje, kontrolisanje i overavanje), osim kada je neispravnost vodomera uzrokovana lošim kvalitetom elemenata u garantnom roku (2 godine).

Potrošačima, koji ne pripadaju NIVOS-u sami donose (i preuzimaju) vodomere u JKP Naissus (Vrežinski put bb) u Službu održavanja vodomera (servisiranje) i/ili Kontrolno telo za kontrolisanje vodomera (kontrolisanje/overavanje), uz popunjen Zahtev (koji možete preuzeti ovde) i dokaz o uplati administrativne takse.

Potrošačima, koji su u sistemu NIVOS-a, a sumnjaju u ispravnost i tačnost vodomera moraju se obratiti Direkciji za mere i dragocene metale (DMDM), Generala Bože Jankovića br.32 (tel. 018 527 897). U dogovoru DMDM sa Službom za održavanje vodomera JKP Naissus, ekipa montera vrši demontažu vodomera u prisustvu ovlašćenog lica DMDM (i potrošača) i isti predaje ovlašćenom licu DMDM, na dalju nadležnost. Potrošaču se montira drugi - overeni vodomer.

Ukoliko se u Izveštaju o vanrednom pregledu merila u upotrebi ovlašćenog lica DMDM konstatuje metrološka neispravnost/netačnost vodomera, potrošaču se ne vrši fakturisanje troškova demontaže/montaže, servisiranja, kontrolisanja i overavanja. Ukoliko se kontrolisanjem vodomera utvrdi da vodomer potrošača u nekom od režima ispitivanja prikazuje veću procentualnu grešku od dozvoljene, potrošač ostvaruje pravo na korekciju računa u skladu s Pravilnikom o reklamaciji računa JKP Naissus. Ukoliko se kontrolisanjem vodomera utvrdi da vodomer potrošača u svim režimima ispitivanja radi u dozvoljenim granicama, potrošaču se fakturiše iznos za demontažu/montažu, servisiranje, kontrolisanje i overavanje.

Za detaljnije informacije, potrošači se mogu javiti telefonom ili mejlom.

 

Usluga
(din)

Prečnik vodomera (mm)

13

20

25

30

40

50

80

100

150

Servisiranje

1.022,00

1.477,00

2.027,00

5.908,00

6.458,00

7.833,00

9.208,00

Kontrolisanje*

205,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

Overavanje*

110,00

110,00

110,00

110,00

160,00

160,00

260,00

480,00

480,00

Demontaža
i montaža

1.175,00

2.350,00

3.070,00

3.790,00

4.510,00

* Potreban Zahtev za kontrolisanje/overavanje Cene su izražene u dinarima bez PDV-a (20%)

 

Usluga
(din)

Kombinovani vodomeri
Prečnik (mm)

50/20

80/20

100/25

Kontrolisanje*

2400,00

2600,00

2800,00

Overavanje*

160,00

260,00

480,00

Servisiranje

8.662,50

9.350,00

11.637,50

Demontaža
i montaža

2.350,00

3.070,00

3.790,00

* Potreban Zahtev za kontrolisanje/overavanje
Cene su izražene u dinarima bez PDV-a 20%

Navedene cene se odnose na vodomere proizvođača INSA-Zemun i kompatibilne.

Cena servisiranja se ne odnosi na zamene kućišta, mehanizma, adaptera za daljinsko očitavanje i holendera.

Popusti za cenu kontrolisanja u zavisnosti od broja vodomera (količine):

Vodomeri DN 13-40 mm

Serija od 200-499 kom - 15%

Serija od 500-999 kom - 30%

Serije preko 1000 kom - 40%

Vodomeri DN 50-150 mm

Serija od 6-12 kom - 15%

Serija od 13-24 kom - 30%

Serije preko 25 kom - 40%

Podaci za uplatu administrativne takse:

Svrha uplate

Republičke administrativne takse

Primalac

Vlada Republike Srbije

Račun

840-742221843-57

Broj modela

97

Poziv na broj

05-128

Iznos dinara

300,00

Broj uplatnica : 1 kom

 

Kontrolno telo za kontrolisanje vodomera

Zahtev za kontrolisanje / overavanje vodomera

 pdf-icon-6

Anketni list

 pdf-icon-6

 PRIGOVOR/ŽALBA KORISNIKA

pdf-icon-6 

Tehnički rukovodilac Kontrolnog tela: Aleksandar Cvetković, dipl.maš.inž.

 

Služba za održavanje vodomera (018) 502 694, Kontrolno telo (018) 502 849 i 502 649

pozivni-centar3

usluge1