Usluge JKP "NAISSUS"

Cenovnik usluga

Cenovnik usluga vodosnabdevanja i odvoda otpadnih voda (bez PDV-a)

Kategorija

Cena vode Kanalizacija Ukupna cena m3
Domaćinstva 49,04 9,31 58,35

Korisnici čiji se troškovi finansiraju na teret budžeta grada Niša i gradskih opština

 66,84  12,69  79,53

Ostali korisnici

111,54 21,21 132,75

Korisnici koji se vodom snabdevaju sa jednog zajedničkog vodomera (Mramor, Sečanica, Krušce, Gornji Matejevac, Hum, Knez Selo, Čamurlija)

Cena vode Kanalizacija Ukupna cena m3

Domaćinstva

56,39 9,31 65,70

Korisnici čiji se troškovi finansiraju na teret budžeta grada Niša i gradskih opština

76,87 12,69 89,56

Ostali korisnici

128,27 21,21 149,48

Korisnici koji sami održavaju vodovodnu mrežu sa zbirnim računima

44,13 9,31 53,44

JKP Komunalac Babušnica

 19,25  19,25

 

Uslovi dobijanja priključka

uslovi-dobijanja-prikljucka

 

Prenos vlasništva

Prenos vlasnišništva nad vodovodnim priključkom ostvaruje se po osnovu pravno valjanog dokumenta:

 • Ugovora o kupovini objekta u kome se nalazi priključak na vodovodnu mrežu
 • Rešenja nadležnog suda o sticanju prava nad objektom u kome se nalazi priljučak na vodovodnu mrežu (nasledstvo, poklon...)
 • Saglasnosti vlasnika vodomerskog mesta

Za ostvarenje prava za prenos vlasništva nad vodovodnim priključkom neophodno je:

 • Zahtev za prenos vlasništva (preuzmite ovde...)
 • Kopiju pravno valjanog dokumenta
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 018 / 502-751 ili pozivom pozivnog centra JKP "Naissus".

 

Prava i obaveze korisnika

Poštovani potrošači,

prava i obaveze JKP »NAISSUS» i korisnika usluga propisane su Zakonom o komunalnim delatnostima (Sl.glasnik RS 16/97, 42/98) i Odlukom o vodovodu i kanalizaciji (Sl.list grada Niša 89/2005).

Obaveze potrošača su da:

 • održavate kućne instalacije vodovodne i kanalizacione mreže počev od šahte za merni uređaj vodovoda (od tzv. prvog ventila u šahti);
 • omogućite očitavanje vodomera (šahta mora biti dostupna i brojčanik vodomera vidljiv);
 • pismenim putem u roku od 3 (tri) dana obavestite JKP »NAISSUS» o svim promenama od značaja za pružanje, obim i naplatu usluga;
 • obračun za isporučenu vodu i odvođenje otpadnih voda platite u roku od 15 dana od dana prijema računa;
 • vašu potrošnju korigujete u okviru dozvoljene mesečne potrošnje – 5 m3 po članu domaćinstva za 31 dan.

NIJE DOZVOLjENO

 • samovoljno popravljati vodomer niti preduzimati bilo kakve druge intervencije na javnoj instalaciji;
 • samovoljno priključenje na javne instalacije vodovoda i kanalizacije;
 • korišćenje javne instalacije vodovoda i kanalizacije na način koji može ugroziti sigurnost ostalih korisnika i sigurnost sistema.

Prava potrošača su:

 • da tražite kontrolu vodomera;
 • da uložite pismeni prigovor na visinu računa u roku od 5 (pet) dana od dana ispostavljanja računa.

Pravo JKP »NAISSUS» je da privremeno uskrati pružanje usluge u slučaju:

 • da je račun neizmiren u roku od dva meseca uzastopno;
 • neovlašćenog preduzimanja bilo kakve intervencije na priključku;
 • da kućne instalacije ugrožavaju bezbednost ljudi i objekata;
 • nepridržavanja mera štednje u slučaju poremećaja u vodosnabdevanju;
 • da je oneomogućeno očitavanje vodomera u dva uzastopna očitavanja;
 • kvara većeg obima na kućnim instalacijama.