POLITIKA ISPLATE ZARADA U JKP „NAISSUS“, NIŠ

 

blagajna

 

Uredbom o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima i ograničenju mase zarade, koju je donela Vlada Republike Srbije, jasno je određeno da nije dozvoljena isplata ličnih dohodaka, kojom bi se prekoračila planirana masa zarade u skladu sa Programom poslovanja JKP „Naissus“ za 2014. godinu. Na ovaj program poslovanja niškog vodovoda, osnivač je dao saglasnost 03.02.2014. godine Rešenjem br. 06-48/2014-35-02.

Kolektivnim ugovorom kod Poslodavca, a u skladu sa stavom 2. člana 53.   cena rada za najjednostavniji rad u JKP „Naissus“ treba da iznosi 60% od prosečne zarade u Republici Srbiji.

Kako postignuti rezultati poslovanja u 2014. godini ne omogućavaju isplatu osnovne zarade u skladu sa članom 53. Kolektivnog ugovora kod poslodavca, cena rada se sporazumno utvrđuje između Direktora preduzeća i reprezentativnih sindikata preduzeća. U skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji JKP ``Naissus", zarada u martu 2014. godine kretala se od 19,020.70 dinara za najjednostavniji rad.

Pravilnikom o sistematizaciji, osnovna zarada zaposlenog je uvećana koeficijentom posla, koji se utvrđuje aktom Poslodavca o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Članom 62. Kolektivnog ugovora preduzeća, određeno je da zaposleni ima pravo na uvećanje zarade za 0,5% po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenog u radnom odnosu.

Kolektivni ugovor kroz član 64., takođe određuje pravo zaposlenog na isplatu toplog obroka za dane provedene na radu u visini od 15% prosečne mesene zarade, po zaposlenom u Republici. Prema poslednjem objavljenom statističkom podatku, za mesec april iznos toplog obroka bio je 8967,00 dinara.

U skladu sa članom 65. KU, zaposleni ima pravo na regres za godišnji odmor u visini 75% prosečne zarade u Republici za septembar prethodne godine i koji se isplaćuje svakog meseca kao sastavni deo zarade, što za mesec april iznosi 2850,00 dinara.

Aktom Poslodavca o organizaciji i sistematizaciji poslova u preduzeću, koeficijenti zaposlenih određeni su prema stručnoj spremi i radnim mestima. Koeficijent posla zamenika direktora 6, saradnika direktora 5, resornih direktora 5,5, a rukovodilaca sektora 4,5. Najniži koeficijent posla u preduzeću je 1,2 za obavljanje najjednostavijeg rada, bez potrebnih kvalifikacija, dok se u zavisnosti od stepena obrazovanja i stručne spreme koeficijenti radnika okvirno kreću 1,7 za drugi stepen,1,8 za treći, za četvrti 2,0, za peti 2,4, za šesti 2,5, dok je za sedmi stepen obrazovanja određen koeficijent 3,0.

Neto zarada direktora JKP "Naissus"-a, sa koeficijentom 8, uzimajući u obzir redovni rad, državni praznik, minuli rad, topli obrok i regres za februar 2014. iznosila je 106.812.53, odnosno 109.897.21 dinara, za mart ove godine.