ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU INICIJATIVE ZA OCENU ZAKONITOSTI ODREDBE ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 9. ODLUKE O ODREĐIVANJU KOMUNALNIH DELATNOSTI OD LOKALNOG INTERESA ("SLUŽBENI LIST GRADA NIŠA", BROJ 5/14 )

zakljucak

 

Dana 06.06.2014.godine, Ustavni sud Republike Srbije doneo je Zaključak o odbacivanju inicijative za ocenu zakonitosti odredbe člana 2. stav 1. tačka 9. Odluke o određivanju komunalnih delatnosti od lokalnog interesa ("Službeni list Grada Niša", broj 5/14) od 30.01.2014.godine.

U obrazloženju se navodi da pomenutom odlukom nisu povređena načela obezbeđenja konkurentnosti, transparentnosti i načelo jednakosti ponuđača i ne mogu se dovesti ni u kakvu pravnu vezu sa ovlašćenjem skupštine jedinice lokalne samoprave (skupština Grada), da svojim aktom odredi komunalne delatnosti od lokalnog interesa.

Ustavni sud konstatuje da ne postoje pretpostavke iz člana 167. Ustava za pokretanje postupaka za ocenu zakonitosti osporene odredbe Odluke, pa je sledstveno tome, Sud na osnovu člana 36. stav 1. tačka 5. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", broj 109/07, 99/11 i 18/13 Odluka US), inicijativu odbacio kao očigledno neosnovanu.

  • 01 ocena zakonitosti
  • 02 ocena zakonitosti

Simple Image Gallery Extended