MEĐUNARODNI SKUP LABORATORIJA U CILJU MEĐULABORATORIJSKOG POREĐENJA UZORKOVANJA

naslaborat - copy

U sredu 04. aprila 2018-te godine održan je skup laboratorija međunarodnog karaktera u Republici Srbiji, na prostoru izvorišta"Studena", u okviru JKP"Naissus". Učestvovali su eksperti iz oblasti kvaliteta voda iz laboratorija koje se bave vodama sa ovom tematikom. Organizator skupa bio je Savez hemijskih inženjera Srbije u saradnji sa laboratorijom JKP"Naissus". Na skupu je učestvovalo više od 70 učesnika iz 22 laboratorije. Pored laboratorija iz Srbije, prisustvovale su i laboratorije iz Crne Gore, Republike Srpske.
- Veliki odaziv laboratorija nam govori da vodovodi žele da kontinuirano proveravaju svoj rad. Kroz primere svojih uzorkovanja, laboratorije dokazuju da su visoko profesionalne, odgovorne i da međusobno razmenjuju praktična iskustva. Posebno je važno da sa više strana dobijemo potvrde kvaliteta vode sa naših izvorišta - u ime preduzeća je istakao direktor JKP"Naissus" Igor Vučić.
Nakon pozdrava, prisutnima se obratio Nenad Kostić, predstavnik Saveza hemijskih inženjera Srbije, koji je pojasnio proceduru.
- Sve laboratorije vrše uzorkovanje istog mernog mesta i određuju parametre na terenu. Ostatak uzoraka transportuju do svojih laboratorija gde nastavljaju sa određivanjem parametara koji su predmet upoređivanja. Nakon toga rezultate svojih ispitivanja laboratorije dostavljaju Savezu hemijskih inženjera, koji će nakon pregleda i statističkih proračuna dostaviti izveštaje u kojima su vrednovani rezultati ispitivanja. Laboratorije učesnice koje ne pokažu zadovoljavajuće rezultate moraće da preduzmu odgovarajuće korektivne mere u svom procesu rada, kako bi aktivnosti uzorkovanja, transporta i ispitivanja sprovodile na odgovarajući način. Konačne rezultate očekujemo za 4-6 nedelja.
Test material na kome laboratorije preispituju svoj rad je prirodna voda za piće sa izvorišta Studena.
- Zadovoljstvo nam je što smo domaćini ovakvog skupa, i ne samo domaćini nego i laboratorija podugovarač ali i aktivan učesnik poređenja rezultata ispitivanja. Domaćin skupa Sektor sanitarne kontrole sa laboratorijom JKP"Naissus" je od strane predstavnika Saveza hemijskih inženjera Srbije odabran kao profesionalna, posebna, kompetentna i akreditovana laboratorija SRPS ISO/IEC 17025:2006, te su rezultati ove laboratorije međunarodno priznati - naglasila je rukovodilac Sektora sanitarne kontrole sa laboratorijom JKP"Naissus" Suzana Stoimenov.

Važnost međulaboratorijskog poređenja uzorkovanja je u tome da laboratorije preispituju, dokazuju i potvrđuju kvalitet uzorkovanja i laboratorijskih ispitivanja, a sve to u konačnom predstavlja tačnost, pouzdanost i potvrdu kvaliteta vode za piće koja se distribuira potrošačima.

  • 01laborat
  • 02laborat
  • 03laborat
  • 04laborat
  • 05laborat
  • 06laborat
  • 07laborat
  • 08laborat
  • 09laborat

Simple Image Gallery Extended