Članci

KONTROLA I KVALITET VODE

kontrola kvalitet_vode00

 

Zadatak JKP „Naissus“ Niš je da obezbedi dovoljnu količinu higijenski ispravne vode za piće.

U JKP „Naissus“ Niš prisutan je visok nivo kontrole kvaliteta vode sa ciljem očuvanja i zaštite zdravlja ljudi.

Kontrolu kvaliteta obavljamo na osnovu važećeg Pravilnika o higijenskoj spravnosti vode za piće: Službeni list SRJ 42/98 i 44/99.

Provera kvaliteta vode je velika obaveza koju JKP „Naissus“ Niš svakodnevno odgovorno ispunjava.

Svakodnevna interna kontrola higijenske ispravnosti vode vrši se u akreditovanom Sektoru sanitarne kontrole sa laboratorijom JKP „Naissus“ Niš. U Sektoru se svakodnevno obavljaju fizičko – hemijska i mikrobiološka ispitivanja kvaliteta vode i to : izvorišta, crpnih stanica, rezervoara, tačaka distributivne mreže kod potrošača kao i površinskih voda u slivovima izvorišta.

Uporedo sa internom kontrolom kvaliteta vode koju obavlja Sektor sanitarne kontrole sa laboratorijom, kontrola higijenske ispravnosti vode za piće obavlja se i u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi Instituta za javno zdravlje Niš i pod nadzorom sanitarne inspekcije.

Veliki broj uzoraka koji se na godišnjem nivou ispita u akreditovanoj laboratoriji JKP „Naissus“ Niš, je preko 10 000 uzoraka, a u laboratoriji Instituta za javno zdravlje Niš, preko 4000 uzoraka,što dokazuje da je voda koju JKP „Naissus“ distribuira potrošačima higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna. Vrednosti svih parametara u skladu su sa Pravilnikom, u vodi nisu nađeni teški metali, kao ni kancerogene supstance. Od postojanja JKP „Naissus“ Niš, nikada se nije dogodila hidrična epidemija.

U laboratoriji JKP „Naissus“-a Niš, na dnevnom nivou obavlja se ispitivanje i preko 45 uzoraka vode. Naš cilj u vidu održavanja i potvrde poverenja u kvalitet dobijenih rezultata svakodnevnih ispitivanja vode svedoči i rad laboratorije u skloadu sa zahtevima međunarodnog standarda. Laboratorija je akreditovana u skladu sa Standardom SRPS/ISO/IEC 17025, od strane Akreditacionog tela Srbije – ATS od 2015. godine, a kroz redovna nadzorna ocenjivanja od strane ATS-a potvrđuje kompetentnost iz okvira аkreditacije.

 

  • akreditacija
  • kontrola_kvalitet_vode0
  • kontrola_kvalitet_vode1
  • kontrola_kvalitet_vode2
  • kontrola_kvalitet_vode2a
  • kontrola_kvalitet_vode3
  • kontrola_kvalitet_vode77
  • kontrola_kvalitet_vode7a
  • kontrola_kvalitet_vode9

Simple Image Gallery Extended